Текущи проекти

Проект "Бъди си сам шеф" (BYOB)


Проект "Бъди си сам шеф" BE YOUR OWN BOSS, програма Erasmus +, KA2 – Коопериране и иновации за добри практики

 

 

 

 www.byob-project.eu 

 

 

 

Проект BYOB цели да адаптира и трансферира методология за обучение на възрастни за развитие на предприемачески умения и повишаване на капацитета на обучаемите за създаване на собствен бизнес. Проектът е отговор на нарастналата безработица в ЕС като подготвя и предлага обучители с гъвкава и практична методология, които до помогнат на обучаеми в неравностойно положение и уязвими групи да започнат бизнес.

 „Бъди си сам шеф“ (BYOB) е гъвкава и практическа инкубационна методология. Тя комбинира обучение по предприемачество, транс-секторно бизнес развитие и начини за креативно учене, даващо възможност на обучаемите успешно да създадат свой собствен бизнес. Методологията на BYOB се състои в практически опит от работата в предприятие, практически групови и индивидуални коучинг сесии, семинари, непосредствен достъп до съответна съвременна информация и текуща и постоянна подкрепа от мрежа от предприемачи, съвместно с определен инкубатор-инструктор.

BYOB се фокусира върху иновативна методология на създаване на микро-бизнес и самонаемане, като така се откриват нови работни места. BYOB е коучинг и практическа програма, която ще позволи на методологията да се разпространи в нови страни и групи от общности, засегнати от безработица и неравностойно положение. Една от основните ценности на проекта е същността му на методология, посветена на индивидуална подкрепа и коучинг.

Цели

 • Създаване на работни места
 • Повишаване на самонаемането в Европейския съюз
 • Коучинг, обучение подкрепа и мотивиране на хора да се превърнат в успешни самонаети.

Разпространение и развитие на ключовите компетентности по предприемачество  в бизнес инкубатори, бюра по труда, обучители по професионално обучение и други в цяла Европа, за да създадем BYOB европейски модел.

Дейности

Партньорите по проекта ще работят в няколко области за постигане на целите:

 1. Анализ и проучване.
  • Всички партньори ще изработят документ събирайки важна информация в регионите си, засягаща нуждата от обучение на възрастни, реалната работа, какво „желаещите да се самонаемат“ искат и от какво се нуждаят, за да станат самонаети, съществуваща помощ за самонаети, съществуваща помощ за самонаети, които желаят да развият предприятието си.
 2. Разработване на наръчници
  • Проектът ще създаде висококачествени обучителни ресурси – два наръчника, един за обучители и един за инкубатори и предприемачи. Наръчниците ще съдържат  методологията под формата на ръководство за самонаемане.
 3. Пилотна фаза
  • Холандия, Испания и България ще развият пилотна фаза избирайки във всяка страна обучители, представители на реалния бизнес и ръководители, за да обсъдят развитието на самонаемането, самонаети в начален етап и ключовите за самонаемането качество, опит, нагласи и умения. След създаване на правилната рамка с всички таргет групи, всеки регион ще осъществява 6-месечна пилотна фаза за минимум 9 бенефициента.
 4. Разработване на е-ресурси
  • По време на пилотната фаза, партньорите ще създават е-ресурси описващи целия процес и ще разработят материали за проучванията. Това ще включва видео покзващо реалното приложение на методологията.

Популяризиране

По време на целия проект партньорите ще се стремят да има добра информираност за резултатите от проекта на европейско ниво, ще популяризират проекта сред политици, бизнес инкубатори, хора, желаещи да се самонаемат, агенции за намиране на работа и обучители. В края на проекта партньорите ще гарантират представянето на резултатите, както и разпространението на материалите, създадени за целевите групи.

Целеви групи

BYOB може да бъде от полза за широк кръг от хора и организации:

 • Преподаватели и възрастни обучаеми
 • Студенти
 • Млади предприемачи
 • Предприемачи в неравностойно положение
 • Предприемачи от маргинализирани общности
 • По-възрастни предприемачи

С други думи всеки, който има потенциал, амбиции или умения да бъде самонает/предприемач, независимо от своя опит, възраст, пол или образователна квалификация.

 

Пилотно обучение по проект Бъди си сам шеф 

През септември 2015 г. стартира пилотното обучение Бъди си сам шеф на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев. Дванадесет обучаеми, предимно жени търсят на практика отговори на въпроси като: Мотивиран ли сте да бъдетет самонает? Какви са ползите от самонаемането? Какви рискове и предизвикателства крие то? Колко време и усилия можете да посветите? Какви умения са нужни и как да се развият? Кои са основните стъпки от идеята до бизнеса? Как да се развие бизнеса? 

 

Среща на партньорите по проект Бъди си сам шеф в България

БИ-ГД домакинства третата партньорска среща в София на 7-8.10.2015.

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.