Изпълнени проекти

Проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“ / Smart Specialization

Interreg - IPA CBC Programme

Продължителност: 2019 - 2021

 

Цели: Проектът допринася за развитието на социалния човешки капитал, насърчаването на заетостта, развитието на общността и по този начин за социалното и икономическо развитие на региона чрез взаимосвързана намеса в 2 основни важни направления:

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България

Партньор: Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

Приоритетна ос: Икономическо развитие и социална кохезия

 

Уеб-сайт на проекта: femme-project.eu

Mumpreneurship  е понятие, което включва майчинство и предприемачеством, т.е. жени, които след като станат майки създават собствен бизнес. В Европа това движение се развива най-вече от неформални групи от жени, които чувстват необходимост да се присъединят към общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да развият бизнеса си.

Общата цел на проекта: Развитие на РО като водеща туристическа дестинация в Западните Родопи чрез разработване на туристически продукти и услуги с висока добавена стойност  и интегрирано  популяризиране на територията.

Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма”, с акроним NET-TOUR e финансиран по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI Number 2007CB16IPO007.

 

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД)

Партньор: Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) 

Програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“. Проектът се изпълнява по договор BG05M9OP001-1.023-0069-C01, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и период на изпълнение 12 месеца.

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.