Изпълнени проекти

Проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“ / Smart Specialization

Хоризонт 2020, Покана: H2020-RUR-2017-1

Продължителност: 4 години, начало 1.01.2018

Проектът „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“, акроним NEWBIE,  цели да отговори на голямото предизвикателство – предоставяне на възможност на нови  фермери да успеят в създаването на устойчив  земеделски бизнес в Европа. Мрежата NEWBIE ще улесни разработването и разпространението на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране,  на целия спектър от нови фермери - от наследници на ферми до напълно новодошли в земеделието. Това ще бъде постигнато чрез трансдисциплинарна мрежа от земеделски  организации, преподаватели, консултанти, изследователи и заинтересовани страни от сектора, които ще събират, оценяват и обменят  състоянието на земеделските предприятия на нови фермери  и създават национални и европейски мрежи за подкрепа на нови участници. NEWBIE ще се съсредоточи основно върху  иновативните бизнес модели, разработени от нови фермери да  бъдат интегрирани в академични изследвания и учебни програми и ще бъдат широко разпространени сред новите фермери в Европа.

www.interreg-danube.eu/innoschool 

Проект InnoSchool се занимава с потребността от промяна на системата, за да се преодолеят ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачеството още от юношеските години. Възрастта 16-17 години, когато младежите са в средните училища, е решаващ период за мотивиране и стимулиране на интереса им, така че да се повлияе на бъдещата им работа и кариерни решения. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на висококачествено средно образование, което да подготвя не само бъдещи служители, но и бъдещи предприемачи.

Проект, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС)

Interreg - IPA CBC Programme

Продължителност: 2019 - 2021

 

Цели: Проектът допринася за развитието на социалния човешки капитал, насърчаването на заетостта, развитието на общността и по този начин за социалното и икономическо развитие на региона чрез взаимосвързана намеса в 2 основни важни направления:

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България

Партньор: Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

Приоритетна ос: Икономическо развитие и социална кохезия

 

Уеб-сайт на проекта: femme-project.eu

Mumpreneurship  е понятие, което включва майчинство и предприемачеством, т.е. жени, които след като станат майки създават собствен бизнес. В Европа това движение се развива най-вече от неформални групи от жени, които чувстват необходимост да се присъединят към общности от съмишленици, за да обменят идеи, да споделят знания и да развият бизнеса си.

Общата цел на проекта: Развитие на РО като водеща туристическа дестинация в Западните Родопи чрез разработване на туристически продукти и услуги с висока добавена стойност  и интегрирано  популяризиране на територията.

Проект “Мрежа и трансфер на знания за устойчиво развитие на туризма”, с акроним NET-TOUR e финансиран по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI Number 2007CB16IPO007.

 

Страница 1 от 2

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.