Начало
За проекта
За занаятчиите
За Гоце Делчев и региона
Контакти
плетиво
За проекта
     

Проект "Бизнес инкубатор без стени за мюсюлманските жени в общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово в Гоцеделчевския регион"

Проектът си поставя за цел да развие занаятите като алтернатива за намаляване на бедността.

Регионът е със смесено население и висок процент безработица - 18% за 1999г. Способността на мюсюлманските жени да тъкат, плетат и бродират, обогатена с нови познания и умения, може да се използва като източник за генериране на доходи. Освен това цели съживяване и съхраняване на традиционни техники и утвърждаване на самочувствието на мюсюлманската жена.

Целева група: дългосрочно безработните, слабообразовани мюсюлмански жени, готови да усвоят нови умения.

Основни дейности: изготвяне на маркетингова стратегия за развитие на занаятите, специализирано мотивационно обучение и обучение за участие в панаир, изготвяне на цветен каталог на занаятите и web-страница, подготовка, организиране и провеждане на панаир на занаятите и дейности по проследяване развитието на проекта.

Резултати:

  • Разработена маркетингова стратегия за развитието на занаятите в региона
  • Проведен Коледен Панаир на занаятите в София 6-8.12.2000 г с 20 занаятчии - участници от Г. Делчев, Брезница, Абланица, Дебрен, Рибново, Огняново, Сатовча, представили изделията на 60 занаятчии
  • Направено проучване на пазара на занаятчийски изделия, обобщение на резултатите
  • Над 60 жени от с. Брезница, с. Рибново, с. Долно Дряново, с. Абланица, с. Сатовча и гр. Гоце Делчев обучени в предприемачество
  • Интернет страница на занаятите
  • Цветен каталог на занаятите в региона
  • Нови продуктови линии от занаятчийски произведения
  • Интегриране на мюсюлманските жени в социалния и икономически живот на региона
  • Възраждане и развитие на традиционните занаяти

Проектът се осъществява с подкрепата на Програма ФАР на Европейския съюз чрез Фондация "Развитие на гражданско общество"

[начало] [за занаятчиите] [за проекта] [за Гоце Делчев и региона] [контакти] [Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

грънчарство звънчарство и медникарство
This page in English