Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: проект "Подобряване на шансовете за заетост на безработни младежи в риск от социално изключване" ::


Проект "Подобряване на шансовете за заетост на безработни младежи в риск от социално изключване" е ориентиран към проблема за социалното изключване на младежи от регион Гоце Делчев между 16 и 29 г. с ниско образование и без квалификация и мерките за преодоляването му. В същото време за работодателите от приоритетния сектор туризъм в регион Места сериозен проблем се оказва липсата на опитна работна ръка. Проектът даде възможност на бенефициентите да придобият професионална квалификация и по-големи шансове за устойчива заетост и реализация в туристическия бизнес в региона. Бе осъществено професионално обучение на 24 безработни младежи с ниско образование и без всякаква квалификация от регион Места за камериер и готвач, разделени на 3 групи. Всеки от тях премина курс, включващ теоритична и практическа подготовка и едномесечна практика във фирма.

 

Очакваме до края на проекта да бъдат постигнати следните резултати:

- Обучени 24 безработни младежи на нови професионални умения -камериер и готвач
- Придобити трудови навици от 24 човека
- Създадена устойчива заетост на минимум 35% от тях - 10 човека назначени с трудови договори
- Осигуряване на постоянни доходи за поне 10 семейства
- Положително въздействие върху живота на 24 човека от целевите групи
- Икономическа интеграция на представители на целевата група чрез постоянната заетост и доходи
- Социална интеграция чрез спечелване на уважение в общността, в резултат на полаган труд и повишено себеуважение и самочувствие

Проектът се финансира от Международна организация на труда МОТ и се изпълнява от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев в партньорство с хотел - ресторант "Барото" и хотел - ресторант "Валентино", гр. Гоце Делчев.

 

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©