Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: град Гоце Делчев и региона ::


 

Град Гоце Делчев се намира в югозападната част на България, на 210 км южно от София, близо до границата с Гърция. Разположен е в обширната Гоцеделчевска долина, в подножието на красивата Пирин планина и по долината на река Места.

Надморската височина е 540 м. Климатът е преходно - средиземноморски. Средна годишна температура - 11,3 градуса С, средно количество на валежите - 646 мм. Горският фонд е предимно от широколистни и иглолистни гори. Районът е богат на водни ресурси: река Места, и по-малките Туфча и Градска. Има и два минерални извора в землищата на с. Мосомище и с. Баничан.

Населението на града е близо 20 000, а на община Гоце Делчев - 32 700 души. Общината е с висока гъстота на населението - 103,8 души на кв. км. Естественият прираст е много по - висок от средния за страната, а възрастовата структура на населението е по - благоприятна, отколкото средната за странат - 58,9% са в трудоспособна възраст.

Определящи за икономиката на общината са отраслите: шивашка и обувна промишленост, дърводобив и дървопреработване,електроника, машиностроене и металообработване, преработка на пластмаси, прооизводство на ципове, строителство и тютюнопроизводство.

През последните години са били създавани по 200 - 220 нови фирми годишно и за края на 2000 г. броят регистрирани фирми в община Гоце Делчев е бил 2310. Относително висок е процента на големите фирми със заетост над 100 човека. В същото време секторът на малките и средните предприятия е сравнитлено добре развит.

Община Гоце Делчев има добър потенциал за развитие, който се дължи на природните и дадености, човешките ресурси и относително добри темпове на преструктуриране на местната икономика. В общината има установени и продължават да се привличат чужди инвестиции. Основните инвеститори са от Германия, Гърция, Италия и Холандия. Новите инвестиции са се интегрирали в местната икономика и съдсават положителен мултиплициращ ефект - възникване на клъстери от предприятия в някои сектори и свързаните с тях услуги - шивашка, обувна и хранителна промишленост.

Регионът има възможности за въстановяване и развитие на туризма, благодарение на добрите природни дадености, естествени минерални извори, благоприятен за летен и зимен отдих ландшафт и запазени исторически и архитектурни паметници.

В изграждане са новата пътна връзка Гоце Делчев - Драма (Република Гърция) и КПП, които да осигурят пряк достъп към пристанището на град Кавала в Егейско море и ще допринесе за привличане на нови чуждестранни инвестиции.

За развитието на гоцеделчевския район силно спомага създаването на Еврорегиона "Места - Нестос", който е пълноправен член на Асоциацията на европейските гранични региони.

Едно от направленията на работа на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е в посока създаване и укрепване на бизнес контактите със съседна Гърция и привличане на гръцки инвестиции. В тази връзка той се оформи като център за бизнес контакти с Гърция.

Ул. Търговска е главната улица на Гоце Делчев

Сградата на Историческия музей в Гоце Делчев

Изглед към град Гоце Делчев от високо

Почивна база - Огняновски минерални баниi

Не далеч от града е красивото селце Ковачевица...

... и Лещен

 

 

 

І  Нагоре  І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©