Изпълнени проекти

Проект "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“

Проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“ / Smart Specialization

Приоритетна ос: 3. Конкуретноспособност и Човешки ресурси

Област на интервенция 3.2. Насърчаване на предприемачеството и действия за преструктуриране на икономиката

Партньори:

Водещ партньор: Регион Централна Македония,

 

Партньор 2: Министерство на Македония и Тракия,

Партньор 3: Търговско-промишлена палата – Солун

Партньор 4: Университет „Аристотел“ Солун, Факултет по инженерство - URENIO

Партньор 5: Община Корделио – Евосмос

Партньор 6: Търговско-промишлена палата - Драма

Партньор 7: Регионално сдружение на общините "Марица"

Партньор 8: Бизнес инкубатор- Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството

Партньор 9: Търговско-промишлена палата - Благоевград

Партньор 10: Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански


Този стратегически проект цели популяризиране на стратегии за регионална интелигентна специализация (RIS3) за укрепване междурегионалното сътрудничество и постигане на целите на Стратегия "Европа 2020“ и Политиката на сближаване 2014-2020 г. Концепцията регионална интелигентна специализация (RIS3) е нова за България и е изключително важна за прилагането на мерките, свързани с развитието и растежа на ЕС за периода 2014-2020 г. Въвеждането на концепцията е свързано със създаване на работни групи, които да включват всички заинтересовани страни, които биха могли да имат принос за развитието на региона – предприемачи, представители на държавната и местната власт, учени, представители на местни и неправителствени организации и т.н. Резултатите от работата на тези групи може да послужи като ценна основа в процеса на вземане на решения от местната или централна власт, което пряко да повлияе за позитивното развитие на целевия регион. Проектът ще идентифицира целеви инвестиционни приоритети в междурегионални зони и съответни действия за постигане на високо ниво на предприемачество, научни изследвания и иновации. Регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) ще бъдат анализирани и свързани с плановете на новите програми "Гърция-България 2014-2020 г." и "Черноморския басейн 2014-2020". Ще се проучат общите междурегионалните проблеми, ще се оценят резултатите и добрите практики на приключили проекти, за да се разработи общ план за междурегионално действие. Ще се предприемат специализирани действия и ще се внедрят приложения за подкрепа на подходите и средствата за политика, определена от стратегиите RIS3. Тези приложения включват разработване на местни RIS3 планове; създаване на Обсерватория на пазара на труда; създаването на институция, която управлява приза за междурегионално предприемачество; дейности, насърчаващи мобилността служители - предприемачи – изследователи; проучване осъществимостта на междурегионална бизнес зона. Същевременно ще се разработят инструменти и структури за координация.

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА

Работен пакет 2: Комуникационен план, лого и слоган на проекта, 5000 брошури, информационно видео, постери, бюлетини, разработване на уеб-сайт и и страници в социални медии, прессъобщения, пресконференции, 2 международни конференции, семинари и национални събития.

Работен пакет 3: Проучвания: Анализ на четири регионални стратегии за интелигентна специализация; Интелигентната специализация като инструмент за териториално сътрудничество, Резюме на националните и регионалните политики за иновации и предприемачество; оценка на резултатите и Наръчник с добри практики; идентификация на общите нужди, разработване на Обща междурегионална RIS3 визия, стратегия, План за действие и Трансграничен анализ на пазара на труда.

Работен пакет 4: Планиране и осъществяване на Приз за междурегионално предприемачество; Обсерватория на пазара на труда; работа в мрежа, клъстериране и повишаване на добавената стойност на съществуващите структури в подкрепа предприемачеството; Проучване за осъществимост на междурегионална бизнес зона и необходимата й съпътстваща инфраструктура; 2 Плана за действие.

Да развие капацитета на безработни и в неравностойно положение младежи чрез предоставяне на достъп до знания и умения по ИКТ.

Работен пакет 5: Обучителни курсове за местните администрации, работодатели и служители, Форум за междурегионално развитие, RIS3 Меморандум за сътрудничество, специализирани RIS3 наръчници

Очаквани резултати по проекта:

 • Натрупване на тематични знания и технологично развитие
 • Проучване на иновации в конкретни тематични области с перспектива за предприемачество
 • Стартиране на пилотни действия с бързи резултати, които да укрепят културата за иновации в трансграничния район
 • Конфигуриране на политики, очертаващи основата за разработване на стратегия за новия програмен период, ориентирана към иновации и предприемачество
 • Хоризонтални мерки за подкрепа развитието на иновативни динамика
 • Мерки за подкрепа на бизнес планиране и управление на иновациите
 • Развитие на технологични стълбове и механизмите за трансфер на знания и кампании за иновации
 • Преки инвестиции, в резултат на усилията на работата в мрежа.
 • Специално внимание трябва да се отдели на:
 • Насърчаване на заетостта
 • Местни инициативи за заетост
 • Разработване на бизнес инфраструктура и дейности
 • Преструктуриране на местната икономика

Местоположение

Дейностите се осъществяват в Регион Централна Македония, Солун, Драма, областите Хасково и Благоевград.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

8.05.2015 - Гоце Делчев

Международна конференция Интелигентна специализация, организирана от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев с участие на български и гръцки регионални и местни власти, Министерство на икономиката, Министерство на Македония и Тракия, Университети, Търговско - промишлени палати на Солун, Драма и Благоевград, БИКЦ- Сандански, регионално сдружение на общините Марица, бизнес асоциации и фирми, НПО и образование. Организира се по стратeгически проект Smart Specialization.

 

ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ НА БИЗНЕСА

22-25.09.2015

В рамките на проекта Бизнес инкубатор - Гоце Делчев организира Българо-гръцки обмен на опит и добри практики чрез бизнес мобилност - активни, ефективни и ползотворни срещи и обмен на фирми от регион Гоце Делчев, Разлог, Благоевград и Смолянска област и Солун, Драма и Кавала от приоритетните сектори на интелигентна специализация ИКТ, Туризъм и здравословен начин на живот. Участваха представители на 20 фирми от българска страна, които се  срещнаха с 35 представители на фирми от Драма и Кавала и 20 - на фирми от Солун. 

 

 

 ТРАНСГРАНИЧЕН ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЧРЕЗ МОБИЛНОСТ НА БИЗНЕСА

 15.09.2015

Представители на 20 фирми от района на Драма от секторите строителство, текстил, храни, хартия, производство на мебели, пластмасови изделия и агро-сектор посетиха Гоце Делчев и се срещнаха с представители на сходни местни фирми, споделиха опит и поставиха начало на съвместни бизнес инициативи. Търговско -промишлената палата на Драма съвместно Бизнес инкубатор - Гоце Делчев организираха обмена по проект Smart Specialization.

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.