Текущи проекти

Проект "Стартиране на младежко социално предприемачество", SUYSE

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships/VET Projects 

Project No 2016-1-ES01-KA202-025329

www.suyse.eu 

Защо е необходим проектa “Стартиране на младежко социално предприемачество” (Starting Up Young Social Entrepreneurship), акроним SUYSE:

 • Липса на възможности за младите хора да намерят работа в динамичното време
 • Социалната промяна на пазара на труда се осъществява с голяма скорост
 • Създаването на социално предприятие чрез самонаемане е един от начините за заетост
 • Социалните предприятия играят важна роля за икономическия растеж и създаване на работни места в рамките на общността

Младежката безработица в държавите - партньори са: Шотландия – 14.9%, България – 19.4%, Италия – 37.9%, Испания - 45.7% (източник: Eurostat). Предприемачеството се превърна в тенденция, но много хора все още нямат необходимите умения, инструменти и знания за успешни социални предприятия. Действащи социални стартапи в някои държави: Шотландия: 5.199, Италия- 13918, Испания над 4200.  

Социалните предприятия (стартапи) се стремят да служат в интерес на общността (интересът може да е социален, обществен и екологичен), а не да търсят единствено максимално увеличаване на печалбите си. Социалните предприятия са иновативни заради продуктите и услугите, които предлагат и организационните и продуктивни методи, които прилагат, което им дава възможност да се ограничат в силно конкурентната среда. Често се наемат най-уязвимите членове на обществото (социално изключените). По този начин допринасят за повишаване на социалното сближаване, заетостта и намаляване на неравенството. 

Цели на проекта 

 • Младите хора да придобият умения за вземане на решения, работа в екип, адаптивност, социални умения, умения да се  развиват непрекъснато
 • Да укрепят предприемаческия си дух чрез включване в обучения и стажуване
 • Да се ориентират към повишаване на инициативността и предприемачеството
 • Да се подкрепи създаването на  стартапи със социални и екологични цели 
 • Да се намали нивото на безработица сред младите хора
 • Да насърчи социалното сближаване и положително въздействие в общността

Целеви групи/Участници

 • Незаети млади хора в социален риск и с идея със социална насоченост, Младежи, които не работят, не учат, нито се обучават, 
 • Младежи с ниска степен на образованиe 
 • Mлади хора с увреждания.

Това са млади хора, които трудно намират работа и са с ограничени възможности. С този проект ние желаем да им предоставим повече възможности да променят настоящото си положение. Младежката безработица засяга цялото общество, защото те са бъдещето.

Основни дейности

 1. Проучване, разработване и валидиране на иновативна методология от 3 фази: онлайн обучение, активна работа с насоки и стажуване.
 2. Проучване и избор на най-подходящата за проекта онлайн социална платформа с отворен достъп, за да се качат онлайн модулите  платформа, така че всеки може да се възползва. Ще е много интуитивна и лесна за използване, съдържанието ще е във видео и текстов формат и линкове, с форум за взаимодействие между участниците от всички страни, модериран от обучители. 
 3. Проучване и разработване на обучителни модули като Какво е социален стартап?; Социална иновация; Разработване на социална идея, Бизнес план на социален стартап; Достъп до финансиране; Комуникация и популяризиране; Местни и транснационални социални мрежи; Правни, икономически и данъчни въпроси.
 4. Разработване на Наръчник за обучение за създаване на социални стартапи съдържащ методологията, програмата за обучение с нейните три фази,  целите и инструментите, съвместната работата на всички партньорски организации, добрите практики и опита на участниците.
 5. Обучение за обучители - учебни модули, методология, оценка, цели, насоки за всяка една обучителна тема и обучението като цяло
 6. Проучване и създаване на МOOC-курс -  отворен онлайн курс “Обучение за обучители“. 
 7. Обучение за младежи по социално предприемачество - онлайн обучение, практически задачи и стажуване в подходящи социални предприятия или със социална насоченост, за да приложат  наученото “на терен”.
 8. Подготвяне на Европейски сертификат за социално предприемачество
 9. Подготовка провеждане на международни и местни конференции за представяне резултатите и продуктите от проекта с участници социални предприятия, социални предприемачи, целевата група, професионални училища, организации, работещи по социално предприемачество, местни власти, регионални власти, агенции за местно развитие, Агенцията по заетостта и др.
 10. Създаване на уеб-страница на проекта съдържаща целите, методологията, модулите, целевите групи на проекта, линкове към  платформата, Наръчник за обучения „Как да стартирам социално предприятие (стартап)?“, обучителните курсове, добри практики на младежите, които са преминали обучението и са започнали да работят в социалната сфера, линк за МOOC-курса, секция за обмен, в която хора с идеи могат да търсят съмишленици за техните проекти; линкове към донори и организации, които подкрепят социалното предприемачество във всяка страна-партньор.

Резултати и продукти 

 1. Методология „Как да стартирам социално предприятие“ съвместно разработена от всички партньори 
 2. Разработени обучителни модули
 3. Създаден Наръчник за обучение за създаване на социални предприятия (стартапи) 
 4. Избрана онлайн платформа ориентирана към социални стартапи –
 5. Разработени уеб-базирани MOOC-курсове
 6. Проведени обучения и стажуване в социални предприятия за 20 младежи във всяка партньорска страна
 7. Разработен Европейски сертификат за социално предприемачество
 8. Разработена уеб-страница на проекта 

Партньори:

ИТД от Барселона, Испания; www.e-itd.com

Авалон, Барселона, Испания; www.avalon.cat

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството; www.bi-gd.org

Максенс, Шотландия; www.mcsence.com

Едюформа, Италия; www.eduforma.it

Опитът, който имат партньорите  по професионално обучение, консултиране, социални инкубатори, специфични обучителни курсове, свързани с предприемачески умения и социален мениджмънт, допринася за силно партньорство, покриващо всички теми, необходими за прилагане на иновативен подход и ориентиран към резултати в подкрепа на социалното предприемачество. 

Disclaimer

"This website reflects the views only of the authors, and the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Пилотното обучение по Социално предприемачество, проведено от Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, включи двадесет младежи - студенти, завършващи средни училища, младежи от селски райнои с интерес към социалния бизнес от районите Гоце Делчев, Разлог и Благоевград. 

Обучаемите показаха ентусиазъм и с интерес се включиха в работните сесии и групови занимания, онлайн обучението и изпълнението на заданията. Курсът обхвана пет модула по специално разработена по проекта методология за обучение на младежи: Въведение в социалното предприемачество, Вашата идея, Разработване на продукти и планиране на проекти, Стартиране и лидерство / маркетинг, Разработване на бизнес план, BMC, стратегически форми. Така  практически овладяха стъпките за идейно разработване, планиране и стартиране на бизнес със социална значимост. 

 

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.