Изпълнени проекти

Проект "Разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги в РО ВЗР"

Общата цел на проекта: Развитие на РО като водеща туристическа дестинация в Западните Родопи чрез разработване на туристически продукти и услуги с висока добавена стойност  и интегрирано  популяризиране на територията.

Приоритетна ос: №4 „Устойчиво развитие на рибарските области”

Мярка от ОПРСР: №4.1 „Развитие на рибарските области”

Мярка от МСР: 2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие

Период на изпълнение: януари 2014 – август 2015 г

 

Бенефициент: СНЦ „Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“

Специфични цели:

 • Създаване на нови туристически атракции базирани на местни ресурси
 • Изграждане на капацитет на заинтересованите страни за развитие на устойчиви туристически практики
 • Разработване на туристически пакети от стоки и услуги с висока добавена стойност
 • Маркетинг и пазарно позициониране на дестинацията 
 • Обмяна на опит и популяризиране на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм 

Целева група:

Представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес; Туристически агенти и туроператори;  Туристически дружества и специализирани клубове по риболов и водни  и приключенски спортове;  Държавни горски стопанства на територията; Производители на риба и рибни продукти; Местните жители и гости на територията; Органи на местното самоуправление и специализирани органи в областта на управление на водните обекти 

Основни дейности:

 • Организиране и провеждане на 8 двудневни обучителни семинари в областта на туризма.  Целта на семинарите е да  повиши капацитета на заинтересованите страни да планират и развиват устойчиви  бизнес и туристически практики на база на местните ресурси.
 • Разработване на 4 нови туристически пакети с висока добавена стойност . 
 • 4 нови еднодневни туристически пакети, основаващи се на местните природни и културно-исторически ресурси, възможностите за практикуване на въдичарство и дегустация на риба и рибни продукти.  
 • Маркетинг и пазарно позициониране на дестинацията. 
  • повишаване на цялостния имидж на РО, като атрактивна територия за риболовен, еко- , приключенски и познавателен туризъм. 
  • специализирана двуезична тематична брошура „Приключения в Рибарската Област Високи Западни Родопи“,
  • разработване и отпечатване на малка книжка с препоръки за екологосъобразно поведение в района на водните обекти от територията, с което ще се изградят трайни навици сред туристите и местното население за опазване на водните обекти 
 • Обмяна на опит и популяризиране на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм. 
 • Обследване на добри практики на национално и международно ниво, свързани с развитието на устойчив туризъм около водни обекти.  
 • Организиране на 5-дневно учебно пътуване

Очаквани резултати:

 

 • Изграден капацитет на заинтересованите страни за развитие на устойчиви туристически практики – организиране и провеждане на 8 двудневни обучителни семинара в областта на туризма 
 • Разработени туристически пакети (стоки и услуги) с висока добавена стойност -  4 нови туристически пакета
 • Маркетинг и пазарно позициониране на дестинацията – подготовка и издаване на специализирана двуезична тематична брошура, която представя възможностите за туризъм в територията; разработване и отпечатване на малка книжка с препоръки за екологосъобразно поведение в района на водните обекти от територията, 2 бр. статии в специализирани национални печатни издания, представящи възможностите за туризъм и риболов в РО;  осигурена публичност чрез проведени начална и заключителна пресконференции, изработена и поставена информационна табела.
 • Обмяна на опит и популяризиране на добри практики, свързани с развитието на устойчив туризъм - проучване на добри практики, организиране на 1 бр. учебно пътуване 
 • Сумарния ефект от постигането на всички резултати ще се изразява в повишената разпознаваемост на територията ВЗР като място с благоприятни природни характеристики и дадености за развитие на въдичарство и практикуване на екосъобразен туризъм. 
 • Подобрен имидж на РО като атрактивна риболовна туристическа дестинация в Западните Родопи, на базата на изграден капацитет за разработване и пазарно позициониране на туристически продукти и услуги с висока добавена стойност.

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.