Изпълнени проекти

Проект „Младежки иновационен център“

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България

Партньор: Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

Приоритетна ос: Икономическо развитие и социална кохезия

 

 

 

  

 

 

уеб-сайт:icy-project.eu 

  

Цели на проекта:

Обща цел на проекта е да допринесе за трансграничното развитие на регион Гоце Делчев – Гевгелия чрез иновации

 Специфични цели:

 • Да подкрепи развитие на среда за иновации в трансграничен регион Гоце Делчев-Гевгелия чрез нови услуги с добавена стойност на Младежки иновационен център
 • Да стимулира конкурентоспособността и атрактивността на региона чрез генериране на иновативни идеи и разработването им от младежи.
 • Да насърчи ориентацията към иновации и внедряването им в малките и средни предприятия в регион Гоце Делчев- Гевгелия.
 • Да развие капацитета на безработни и в неравностойно положение младежи чрез предоставяне на достъп до знания и умения по ИКТ.

Защо е необходим проектът?

Според годишния анализ за иновации и иновативни предприятия за 2011 само 20% от малките и средни предприятия (МСП) внедряват иновации, а в трансграничния регион са още по-малко. Само няколко предприятия казват, че внедряват иновации, главно с европейско финансиране. Има празнина в средното и висшето образование по отношение на иновациите. В региона МСП се нуждаят от иновации и иновативни хора, за да са конкурентоспособни, а младите хора имат нужда от иновативна среда, подкрепяща структура и услуги, за да генерират и развиват своите иновативни идеи. 60% от българските и 90% от македонските завършващи средно образование отиват в университети, но малцина се връщат поради липсата на реализация. Един добър пример е НПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев, насърчаваща учениците да мислят предприемачески чрез "Учебно-тренировъчни фирми " и състезание за иновативни идеи на Джуниър Ачивмънт. БИ-ГД като член на жури на състезанието вижда потенциала на идеите, но те се нуждаят от подкрепа, за да се превърнат в бизнес. Потенциалът на младежите може да се използва.

Много млади безработни и хора в неравностойно положение (сираци, малцинства или от бедни семейства) са в риск от социално изключване. По статистика на местните бюра по труда за 2012 има тенденция на нарастване на младежката безработица с 25% - всеки 4 от безработните в България и всеки втори в Македония е млад човек. Достъпът до ИКТ и умения в тази област ще дадат по-добър шанс за намиране на работа или да започнат бизнес.

Проектът е насочен към идентифицираната слабост - липса на иновации в малки и средни предприятия и в образованието в региона и използва потенциала на иновативни млади хора чрез изграждане на съвместна българо-македонска структура Иновационен младежки център и предоставяне на услуги за подкрепа на генериране на иновативни идеи и развиването им в бизнес.

Центърът осигурява:

достъп до ИКТ и технологии за безработни и в неравностойно положение младежи чрез обучения и информация, за да подобрят знанията и уменията си за увеличаване на шанса да си намерят работа.

иновативни среда и услуги за млади хора , за да генерират и развиват свои идеи чрез семинари и обучения за иновативно генериране на идеи; работа в екип; трансфер на знания и споделяне на опит в областта на иновациите, трансграничен Иновативен лагер, менторство и мрежи за иновации, сътрудничество с МСП.

Целеви групи:

Студенти от трансграничния регион, интересуващи се от иновации и нови технологии. В област Благоевград има два университета, но студенти от регион Гоце Делчев учат не само в тях, а и в университети в София, Пловдив, Варна. В Гевгелия има Факултет по туризъм и бизнес логистика.

Ученици от последните класове на средните училища. В регион Гоце Делчев има 5 гимназии и 2 професионални гимназии. В регион Гевгелия има 2 средни училища.

Безработни младежи и млади хора в неравностойно положение (малцинства, младежи в риск от социално изключване, самотни майки и др.) , които искат да получат и/или подобрят компетентността и уменията си по информационни и комуникационни технологии ИКТ. В Бюро по труда Гоце Делчев са регистрирани 770 безработни младежи през 2012 г., докато в района на Гевгелия са 990 души. Малка част от тях са с подходящи умения по ИКТ

Млади предприемачи от трансграничния регион, които искат да развият и приложат иновации в бизнеса си

Младежи заети в предприятия, ориентирани към иновации

Основни дейности:

 • Избор на младежи, участници в проекта
 • 20 български и 20 македонски младежи с интерес към иновации и мотивирани да участват в обучения, инициативи и екипи по генериране и разработване на идеи.
 • 20 български и 20 македонски младежи в неравностойно положение
 • Създаване на съвместен българо-македонски Младежки Иновационен Център
 • оборудване на центъра - компютри и оборудване за видоеконферентна връзка и консултиране
 • ИКТ Обучения

Всеки от партньорите организира:

 • 2 обучения за 20 младежи в неравностойно положение (2 групи по 10 човека)
 • ИКТ обучение за напреднали младежи, според идентифицираните нужди (например уеб дизайн)
 • Иновативни обучения
 • 3–дневен иновативен уъркшоп в Гевгелия за 20 български и 20 македонски младежи, който включва теми като креативност, генериране на идеи, иновации и иновативни процеси. Ще се формират 8 екипа за генериране и идентифициране на идеи.
 • Онлайн срещи на екипите за обсъждане на идеите
 • Трансграничен иновативен лагер в Гоце Делчев
 • 4–дневен иновативен лагер за 20 български и 20 македонски младежи, включително създадените екипи, които заедно с обучители и ментори да развият идеите си.

Панели: Иновативно предприемачество, Социално предприемачество, Европейски мрежи в подкрепа на иновации, Европейско финансиране на иновации и други теми идентифицирани от предишни дейности (например Иновации в туризма, образованието и т.н.)

В последния ден от лагера екипите ще представят разработените идеи за бизнес пред жури. Мениджъри на предприятия и потенциални инвеститори също ще бъдат поканени да представят какви иновации и решения търсят.

 • Менторство и работа в мрежа в трансграничния регион
 • Екипите ще продължат да работят с ментори за доразвиване на бизнес идеите си
 • Заключителна конференция
 • Публичност и информация

Резултати: 

 • Съвместен българо-македонски младежки иновационен център
 • Обучени 40 младежи в неравностойно положение и безработни за работа с ИКТ
 • Обучени 40 младежи по ИКТ
 • Разработени 8 бизнес плана от екипите за иновации
 • Изграждане на капацитет, работа в мрежа и съвместни събития за български и македонски представители в сферата на иновациите
 • Повишен капацитет на партньорските екипи за предоставяне на иновативни услуги
 • Промоционни материали за популяризиране на иновативните идеи на младежите
 • Стимулиране на трансграничното сътрудничество и развитие на местния капацитет чрез работа в мрежа и провеждане на съвместни събития с участие на 120 лица – обучения, семинари, конференции
 • Създаден уеб портал

Заключителна конференция

Конференция за представяне на резултатите, които младежите от регион Гоце Делчев – Гевгелия постигнаха при изпълнение на трансграничен българско-македонски проект Младежки иновационен център, се проведе в Гевгелия, Македония на 29-30 април. Кметът на община Гевгелия и Президент на Югоизточния регион в Македония г-н Иван Франгов поздрави участниците с постигнатото и пожела успешна реализация на идеите и плановете им. Резултатите са много впечатляващи: 40 младежи в риск от социално изключване придобиха компютърни умения; 40 млади хора вече имат практически умения по уеб-дизайн и разработиха свои собствени уеб-страници за семеен и малък бизнес, устойчив туризъм и социални инициативи; 40 средношколци, студенти и млади предприемачи изградиха умения за генериране на иновативни идеи и решения, и създадоха 8 трансгранични екипа, които съвместно с опитни експерти работиха по развитие на бизнес идеи, направиха 3D прототипи и разработиха своите бизнес планове.
8-те младежки екипа представиха бизнес плановете си на конференцията и демонстрираха голямо развитие от идеята до план за реализирането ừ и колко много са научили и усвоили. Бизнес плановете им могат да се реализират като частни бизнес проекти или с публично финансиране. И макар че проектът приключва работата продължава, защото младежите ясно заявиха, че искат да видят идеите си реализирани. Екипът разработил бизнес план за етно – лагер получи първата си инвестиция от 400 евро от Бизнес инкубатор Гоце Делчев, за да стартира реализацията.

 

 

 

Младежки иновационен лагер

Завладяваща енергия, изобретателност, всеотдайност, творчество, концентрация, екипност в разработване на иновативни идеи и 3D модели от 44 прекрасни младежи от регион Гоце Делчев и Гевгелия - средношколци, студенти и млади предприемачи по време на Иновационния лагер 4-7.02. Те изумиха и възхитиха всички, които видяха и чуха техните идеи и презентации ( експерти, представители на бизнеса, медии, образованието). 

 

 

Обучение по уеб-дизайн

Много успешно приключи обучението по уеб-дизайн за младежи. Идеите на участниците за разработване на собствени интернет страници, вложеният труд и усилия дават резултати. Уеб-страниците са интересни и красиви, и полезни, за малките бизнеси като сладкарство и храни, автоцентър, строителство, земеделие, мода, екстремни спортове,за представяне на региона, на красотата и културното наследство и на младежка организация.  

 

 

 ... виж още

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.