асоциация на лица и организации, ангажирани и работещи за развитието на туризма в регион Места - Нестос

 
 
 
Туристическа асоциация "Места-Нестос" стимулира и подпомага устойчивото развитие на туризма и икономиката в пограничен регион Места-Нестос като:
 • създава уникален имидж на региона на туристическия пазар
 • представя региона в страната и в чужбина като интересна и привлекателна туристическа дестинация,
 • оказва консултантска помощ на предприемачите от туристическия бранш,
 • подпомага дейността на местните туристически фирми и организации за разработване и промоция на атрактивни туристически продукти,
 • насърчава заетостта и развитието на човешките ресурси
 • насърчава изграждане на публично-частни партньорства в туризма
 
 
Туристическа асоциация "Места - Нестос" работи за повишаване на качеството на туристическите услуги.
Членове на асоциацията са:
Нашите цели:
 • Откриване, оценка, опазване и разумно използване на природното и културно-историческо наследство в пограничен регион "Места - Нестос"
 • Съхранение и популяризиране на автентични традиции и обичаи в региона
 • Разработване и реализация на стратегии и проекти, стимулиращи устойчивото туристическо развитие
 • Развитие и обогатяване на предлаганите туристически услуги и атракции;
 • Повишаване на качеството на услигите и разработване и достигане на високи качествени стандарти.
 • Ефективна промоция и реклама на вътрешни и международни туристически пазари.
 • Реализация на проекти за туристическо развитие в партньорство и взаимодействие с всички заинтересовани страни.
 • Защита и лобиране за интересите на туристическия бранш в региона пред местните, регионалните и централните власти и ЕС.
 • Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на работещите в туристическия сектор чрез обучения и обмен на положителни практики.
 • Създаване на устойчиви партньорства с български и чуждестранни партньори от сродни организации за изучаване и прилагане на положителен опит и добри практики.
 • Привличане на нови членове и разширяване на териториалния обхват на Асоциацията.
 • Защита от нелоялна конкуренция.
Какви услуги предлагаме:
 
- представители на местни власти, неправителствени организации, местни доставчици на туристически продукти и услуги - хотелиери, ресторантьори, занаятчии, аниматори на регионални туристически атракции, медии
Партньори:

- Бизнес инкубатор - Гоце Делчев

- Търговско - промишлена палата - Драма, Гърция

- Общини, групи или сдружения на общини
- Арджентикс, Шотландия
-
Колеж Адам Смит, Шотландия
- Алианц Доброволци за икономическо развитие ВЕГА
- Агенция за регионално развитие Велинград и МАИР Разлог
- Български и международни агенции за сътрудничество и устойчиво развитие
- Неправителствени организации, медии и др.

 1. Семинари, обучения и обмен на опит за повишаване на професионалната компетентност и конкуретноспособност в туристическия сектор.
 2. Специализирана консултантска помощ - бизнес планиране, маркетинг, управление и др.
 3. Разработване и управление на проекти.
 4. Информация за привличане на финансиране
 5. Разработване на туристически атракции, маршрути и пакети
 6. Промоция и реклама на регионалното туристическо предлагане - оферти, рекламни материали, Интернет-промоции, идеи за разнообразяване на услугите, бизнес контакти
 7. Организиране на контактни борси, участие в национални и международни туристически изложения и прояви,
 8. Укрепване и подобряване трансграничното, европейско и международно сътрудничество
 
 
Български
English
Greek
 
 
 
БИ-ГД ©2006