Текущи проекти

Проект „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“

Хоризонт 2020, Покана: H2020-RUR-2017-1

Продължителност: 4 години, начало 1.01.2018

Проектът „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“, акроним NEWBIE,  цели да отговори на голямото предизвикателство – предоставяне на възможност на нови  фермери да успеят в създаването на устойчив  земеделски бизнес в Европа. Мрежата NEWBIE ще улесни разработването и разпространението на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране,  на целия спектър от нови фермери - от наследници на ферми до напълно новодошли в земеделието. Това ще бъде постигнато чрез трансдисциплинарна мрежа от земеделски  организации, преподаватели, консултанти, изследователи и заинтересовани страни от сектора, които ще събират, оценяват и обменят  състоянието на земеделските предприятия на нови фермери  и създават национални и европейски мрежи за подкрепа на нови участници. NEWBIE ще се съсредоточи основно върху  иновативните бизнес модели, разработени от нови фермери да  бъдат интегрирани в академични изследвания и учебни програми и ще бъдат широко разпространени сред новите фермери в Европа.

Уебсайт на проекта: newbie-academy.eu

Регистрирайте се за член на Newbie мрежата!

Ако сте нов участник във фермерството или работите в подкрепа на фермерството чрез консултации, банкови, образователни услуги, продажби, политики и др., регистрирайте се за членство в NEWBIE мрежата. Регистрацията отнема около 3 минути и ще ни даде възможност да Ви информираме за най-новите резултати от проекта - публикации, събития, разработени инструменти и др. 

Към регистрация>>>

 

Основна цел на проекта е да се увеличат иновациите, предприемачеството и устойчивостта в европейското фермерство като се даде възможност на нови фермери успешно да създадат устойчив земеделски бизнес в Европа.

Специфични цели:

 • Да се съберат, анализират и публикуват съществуващи и потенциални нови  модели на фермерски бизнес и нови модели за стартиране на бизнес както и свързаните с тях комуникационни канали в международен аспект.
 • Да се ​​увеличи потокът от практическа, образователна и научна информация за новите бизнес модели и нови модели стартиране на бизнес между различни географски райони в Европа чрез укрепване на трайни връзки между практическо, формално и неформално образование, консултации и изследвания на национално и европейско ниво за подпомагане на по-нататъшното развитие на стратегически методи за бизнес планиране в земеделски консултантски услуги, обучение и образование.
 • Да се създава и разпространява практическа, образователна и научна информация за бизнес моделите и стартовите модели в леснодостъпна форма за новите фермери чрез традиционни и нетрадиционни системи за земеделски знания (включително фермерски организации, консултантски услуги в земеделието, земеделски колежи и университети , оперативни групи, ЛИДЕР, регионални и национални агенции за бизнес развитие и социални медии, напр. Туитър, Файсбук, уеб-сайтове, YouTube), като тази информация е достъпна дългосрочно.
 • Да се ​​повиши осведомеността и приемането от страна на потребителите в хранително-вкусовата индустрия и бизнеса в селски райони на наличните нови бизнес модели и модели за навлизане в бизнеса чрез групи на заинтересованите страни и дискусионни групи и разработване на практически "инструментариум" за създаване на нови бизнес модели.
 • Да се ​​насърчи творческото експериментиране в практиката, образованието и изследванията на бизнес моделите на нови фермери, чрез обучения и / или учебни посещения и промотиране на иновативни бизнес модели, като по този начин се увеличат икономическите, екологичните и социалните ползи от тези предприятия.
 • Да подпомогне осъществяването на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) "Земеделска производителност и устойчивост" чрез взаимодействие с оперативните групи и по-специално чрез предоставяне на значителен брой "практически резюмета" в общия формат на ЕПИ -АГРО, включително библиотека от визуални "истории" за нови фермери, илюстриращи успешни бизнес модели.
 • Да предостави информация за научноизследователски програми и политики за нови бизнес модели и модели за навлизане на нови фермери, включително идентифициране на настоящите бариери пред внедряването на иновативни нови модели (както във фермерството, така и в свързаните с тях системи за подкрепа) съдействайки за развитие на по- устойчиво европейско земеделие и селски райони, както и силно взаимодействие между селските (пери-) градски райони

Работни пакати:

 • РП1 Мeниджмънт на проекта
 • РП2 Проучване и инвентаризация
 • РП3 Изграждане на мрежа за подкрепа на нови фермери
 • РП4 Ключови фактори, инструменти и насоки за успех
 • РП5 Комуникция, разпространение и въздействие.

 

 Основни резултати

 • Увеличаване приемането от страна на потребителите на "нови модели на стартиране на бизнес" (т.е. споделено фермерство, съвместни предприятия и агро - инкубатори) сред новите фермери, консултанти в земеделието и политици в Европа
 • Инвентаризация на бизнес моделите и моделите за стартиране на бизнес, които успяват да предоставят възможност на нови фермери, постигната  чрез междудисциплинарен анализ на академичната и налична литература и практическия опит в бизнес моделите за нови фермери. Това включва преглед на учебния материал, достъпен чрез европейските земеделски колежи и университети за бизнес моделите за нови фермери и на развитието на селските райони.
 • Създадени регионални / национални мрежи за подкрепа на нови фермери (около 50 членове във всяка държава-член на консорциума), включително нови фермери, консултантски организации, политици, други членове представители на земеделския сектор и заинтересовани страни, за да идентифицират, обсъдят и разпространяват обещаващи успехи и подходи. Управляваща група дава приоритет на теми за обсъждане и обучение.
 • 20 двустранни посещения  за обмен и 2 европейски конференции, предлагащи семинари, посещения на място и общуване между консултанти, нови фермери, изследователи и разработващи политики. Конференциите ще се проведат съвместно с EUFRAS (Европейски форум за консултантски услуги в земеделието и селските райони) и Европейския семинар за разширяване и образование.
 • Силно присъствие в социалните медии от началото на проекта (Facebook, Тwitter, уебсайта) за обсъждане и разпространение на материалите и резултатите от проекта
 • Набор от посланици на новите фермери: Международен консултативен съвет, както и регионални консултативни групи и посланици ще допринесат с опита си и ще действат като защитници и информационни канали за мрежата и нейните дейности; ще са връзка към  Националните селските мрежи и Селски парламенти.
 • Популяризиране успеха на новите фермери: NEWBIE ще популяризира нови бизнес модели за нови ферми на национално ниво представени в прессъобщения, уеб страница и видеоклипове. Такова активно популяризиране ще насърчи иновациите и комуникацията сред предприятията на новите фермери  и включва обучения и / или работни посещения.
 • Библиотека от видеоклипове за популяризиране на успешни иновативни бизнес модели на нови фермери, идентифицирани чрез свързани проекти (например RURAL / ITER, Менторство за жени по предприемачество, MULTIFARM от 6 и 7 Рамкова програма, FarmPath, PROAKIS, Solinsa, SUFISA, проекти Еразъм, Фокус групите на ЕПИ - АГРИ за „Къси хранителни вериги" и  за нови фермери в земеделието).
 • Съществен набор от педагогически материали за преподаватели и консултанти, свързани с бизнес моделите на нови фермери и моделите за стартиране на бизнес, включително видеоклипове за използване при обучение.
 • Целенасочени препоръки със съответни инструменти: за нови фермери и групи селскостопански производители как да се инициира специфична подкрепа (напр. Споделено фермерство, инкубатори); възможности за ангажиране на местните власти; препоръки за политики (местни, регионални, национални, европейски) как да се стимулират или улесняват новите фермери на различни нива (законодателство, планиране, консултиране и т.н.)

 

Партньори в консорциума:

 1. STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (WR), Научно – изследователски институт Вагенинген, Холандия
 2. JAMES HUTTON INSTITUTE (HUTTON), Институт Джеймс Хътън, Дънди, Шотландия
 3. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU Leuven) Католически Университет Лювен, Белгия
 4. UNIVERSIDADE DE EVORA (UÉvora), Евора Университет, Португалия
 5. FACHHOCHSCHULE SUDWESTFALEN (FHS), Университет за приложни науки, Германия
 6. UNIVERZA V LJUBLJANI (UL), Университет Любляна, Словения
 7. RENETA (RESEAU NATIONAL DES ESPACES-TEST AGRICOLES), РЕНЕТА – национална мрежа на агро-бизнес инкубатори, Монпелие, Франция
 8. TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY , Управление на развитието на земеделието и храните, Ирландия
 9. Business Incubator – Gotse Delchev, Entrepreneurship Promotion Centrе - Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството
 10. BUND DER DEUTSCHEN LANDJUGEND E.V. (BDL) Berlin, Асоциация на млади фермери, Берлин, Германия

 

 

БЮЛЕТИН 1

 

 

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.