Текущи проекти

Хоризонт 2020, Покана: H2020-RUR-2017-1

Продължителност: 4 години, начало 1.01.2018

Проектът „Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие“, акроним NEWBIE,  цели да отговори на голямото предизвикателство – предоставяне на възможност на нови  фермери да успеят в създаването на устойчив  земеделски бизнес в Европа. Мрежата NEWBIE ще улесни разработването и разпространението на нови бизнес модели, включително нови модели за стартиране,  на целия спектър от нови фермери - от наследници на ферми до напълно новодошли в земеделието. Това ще бъде постигнато чрез трансдисциплинарна мрежа от земеделски  организации, преподаватели, консултанти, изследователи и заинтересовани страни от сектора, които ще събират, оценяват и обменят  състоянието на земеделските предприятия на нови фермери  и създават национални и европейски мрежи за подкрепа на нови участници. NEWBIE ще се съсредоточи основно върху  иновативните бизнес модели, разработени от нови фермери да  бъдат интегрирани в академични изследвания и учебни програми и ще бъдат широко разпространени сред новите фермери в Европа.

www.interreg-danube.eu/innoschool 

Проект InnoSchool се занимава с потребността от промяна на системата, за да се преодолеят ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачеството още от юношеските години. Възрастта 16-17 години, когато младежите са в средните училища, е решаващ период за мотивиране и стимулиране на интереса им, така че да се повлияе на бъдещата им работа и кариерни решения. Нужно е подкрепящо обучение за придобиване на висококачествено средно образование, което да подготвя не само бъдещи служители, но и бъдещи предприемачи.

Проект, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС)

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД)

Партньор: Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) 

Програма Развитие на човешките ресурси, приоритетна ос „Подобряване на достъпа да заетост и качество на работните места, процедура „Подкрепа за предприемачеството“. Проектът се изпълнява по договор BG05M9OP001-1.023-0069-C01, с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и период на изпълнение 12 месеца.

Продължителност - 24 месеца. 

Общата цел на този проект е да се предоставят възможности на младежи изправени пред социално изключване поради безработица, да се подготвят да разгърнат своя потенциал и бъдат активни членове на обществото, като ги запознае с предимствата на социалното предприемачество.

www.responseproject.eu

Проект RespOnSE има за цел да предостави компетенции на младите хора, които вече се занимават с доброволчество, като им помогне да превърнат страстта си в възможност за работа.

 

ПРОЕКТИ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мрежа на нови фермери: Бизнес модели за иновации, предприемачество и устойчивост в европейското земеделие

Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение - Innoschool

S.E.NEET - Социално предприемачество за противопоставяне на социално изключване на младежи

Насърчаване на обмена на практики, за създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа

RespOnSE - Служител по устойчивост за извънредни ситуации

Стартиране на младежко социално предприемачество

Комплексна подкрепа за успешeн бизнес старт в Югозападна България

Мрежа за творческо предприемачество

Бъди си сам шеф

План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация

Преодоляване на пропастта

Гръцко – Българска мрежа за образование и обучение в предприемачеството: Модели, програми и инфраструктури на виртуални предприятия

Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
Прочетете повече за политиката за защита на личните данни.