Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


:: интелигентна специализация ::


  ETCP  

Проект B3.32.02 "План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", акроним „Интелигентна специализация“ / Smart Specialization

Приоритетна ос: 3. Конкуретноспособност и Човешки ресурси

Област на интервенция 3.2. Насърчаване на предприемачеството и действия за преструктуриране на икономиката

Партньори:

Водещ партньор: Регион Централна Македония,

Партньор 2: Министерство на Македония и Тракия,

Партньор 3: Търговско-промишлена палата – Солун

Партньор 4: Университет „Аристотел“ Солун, Факултет по инженерство - URENIO

Партньор 5: Община Корделио – Евосмос

Партньор 6: Търговско-промишлена палата - Драма

Партньор 7: Регионално сдружение на общините "Марица"

Партньор 8: Бизнес инкубатор- Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството

Партньор 9: Търговско-промишлена палата - Благоевград

Партньор 10: Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Този стратегически проект цели популяризиране на стратегии за регионална интелигентна специализация (RIS3) за укрепване междурегионалното сътрудничество и постигане на целите на Стратегия "Европа 2020“ и Политиката на сближаване 2014-2020 г. Концепцията регионална интелигентна специализация (RIS3) е нова за България и е изключително важна за прилагането на мерките, свързани с развитието и растежа на ЕС за периода 2014-2020 г. Въвеждането на концепцията е свързано със създаване на работни групи, които да включват всички заинтересовани страни, които биха могли да имат принос за развитието на региона – предприемачи, представители на държавната и местната власт, учени, представители на местни и неправителствени организации и т.н. Резултатите от работата на тези групи може да послужи като ценна основа в процеса на вземане на решения от местната или централна власт, което пряко да повлияе за позитивното развитие на целевия регион. Проектът ще идентифицира целеви инвестиционни приоритети в междурегионални зони и съответни действия за постигане на високо ниво на предприемачество, научни изследвания и иновации. Регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3) ще бъдат анализирани и свързани с плановете на новите програми "Гърция-България 2014-2020 г." и "Черноморския басейн 2014-2020". Ще се проучат общите междурегионалните проблеми, ще се оценят резултатите и добрите практики на приключили проекти, за да се разработи общ план за междурегионално действие. Ще се предприемат специализирани действия и ще се внедрят приложения за подкрепа на подходите и средствата за политика, определена от стратегиите RIS3. Тези приложения включват разработване на местни RIS3 планове; създаване на Обсерватория на пазара на труда; създаването на институция, която управлява приза за междурегионално предприемачество; дейности, насърчаващи мобилността служители - предприемачи – изследователи; проучване осъществимостта на междурегионална бизнес зона. Същевременно ще се разработят инструменти и структури за координация.

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОЕКТА

 • Работен пакет 2: Комуникационен план, лого и слоган на проекта, 5000 брошури, информационно видео, постери, бюлетини, разработване на уеб-сайт и и страници в социални медии, прессъобщения, пресконференции, 2 международни конференции, семинари и национални събития.
 • Работен пакет 3: Проучвания: Анализ на четири регионални стратегии за интелигентна специализация; Интелигентната специализация като инструмент за териториално сътрудничество, Резюме на националните и регионалните политики за иновации и предприемачество; оценка на резултатите и Наръчник с добри практики; идентификация на общите нужди, разработване на Обща междурегионална RIS3 визия, стратегия, План за действие и Трансграничен анализ на пазара на труда.
 • Работен пакет 4: Планиране и осъществяване на Приз за междурегионално предприемачество; Обсерватория на пазара на труда; работа в мрежа, клъстериране и повишаване на добавената стойност на съществуващите структури в подкрепа предприемачеството; Проучване за осъществимост на междурегионална бизнес зона и необходимата й съпътстваща инфраструктура; 2 Плана за действие.
 • Да развие капацитета на безработни и в неравностойно положение младежи чрез предоставяне на достъп до знания и умения по ИКТ.
 • Работен пакет 5: Обучителни курсове за местните администрации, работодатели и служители, Форум за междурегионално развитие, RIS3 Меморандум за сътрудничество, специализирани RIS3 наръчници

Очаквани резултати по проекта:

 • Натрупване на тематични знания и технологично развитие
 • Проучване на иновации в конкретни тематични области с перспектива за предприемачество
 • Стартиране на пилотни действия с бързи резултати, които да укрепят културата за иновации в трансграничния район
 • Конфигуриране на политики, очертаващи основата за разработване на стратегия за новия програмен период, ориентирана към иновации и предприемачество
 • Хоризонтални мерки за подкрепа развитието на иновативни динамика
 • Мерки за подкрепа на бизнес планиране и управление на иновациите
 • Развитие на технологични стълбове и механизмите за трансфер на знания и кампании за иновации
 • Преки инвестиции, в резултат на усилията на работата в мрежа.

Специално внимание трябва да се отдели на:

 • Насърчаване на заетостта
 • Местни инициативи за заетост
 • Разработване на бизнес инфраструктура и дейности
 • Преструктуриране на местната икономика

Местоположение

Дейностите се осъществяват в Регион Централна Македония, Солун, Драма, областите Хасково и Благоевград.

 • Първи бюлетин по проект Smart Specialization
 •  

   

   

   

   

   

  І Нагоре І
     
     
  designed by: BIGD web master 2000 - 2014©