Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


::младежки иновационен център ::


   
EU

Проект 20076IPO007-2012-3-075 „Младежки иновационен център“

Водещ партньор: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството, Гоце Делчев, България

Партньор: Фондация за местно и информационно и технологично развитие, Гевгелия, Македония

Приоритетна ос: Икономическо развитие и социална кохезия

Цели на проекта:

Обща цел на проекта е да допринесе за трансграничното развитие на регион Гоце Делчев – Гевгелия чрез иновации

Съобщение

Ако вие сте креативни младежи, с интерес към иновации и мотивирани да участвате в интерактивни обучения, инициативи и екипи по генериране и разработване на идеи, може да сте един от участниците по проект 2007CB16IPO007-2012-3-075 „Младежки иновационен център“ на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, ЦПП.

Кой може да се включи: ученици от средните училища в Гоце Делчев, студенти от регион Гоце Делчев или област Благоевград, млади предприемачи, млади хора, наети в малки и средни предприятия в региона с иновативни идеи, младежи в неравностойно положение

Защо да се включите:

 • За да генерирате иновативни идеи в 3-дневен иновативен уъркшоп в Гевгелия, Македония, да се включите в трансгранични екипи
 • За да разработите и представите своите предприемчиви идеи и придобиете умения и ценен опит за работа в трансгранична мрежа, общувате с експерти и ментори по време на трансграничен Иновационен лагер.
 • Може да повишите познанията и уменията си по информационни и комуникационни технологии

Критерии за избор: ясно изрезен интерес и мотивация, споделена идея и при равни други условия - участие във всички етапи по проекта.

Ако проявявате интерес, моля попълнете анкетната карта, или се свържете с нас на bi_gd@abv.bg, на тел. 0884787373, 075160404, или на място.

Анкетна карта за желаещи да участват в проекта

Специфични цели:

 1. Да подкрепи развитие на среда за иновации в трансграничен регион Гоце Делчев-Гевгелия чрез нови услуги с добавена стойност на Младежки иновационен център
 2. Да стимулира конкурентоспособността и атрактивността на региона чрез генериране на иновативни идеи и разработването им от младежи.
 3. Да насърчи ориентацията към иновации и внедряването им в малките и средни предприятия в регион Гоце Делчев- Гевгелия.
 4. Да развие капацитета на безработни и в неравностойно положение младежи чрез предоставяне на достъп до знания и умения по ИКТ.

Защо е необходим проектът?

Според годишния анализ за иновации и иновативни предприятия за 2011 само 20% от малките и средни предприятия (МСП) внедряват иновации, а в трансграничния регион са още по-малко. Само няколко предприятия казват, че внедряват иновации, главно с европейско финансиране. Има празнина в средното и висшето образование по отношение на иновациите. В региона МСП се нуждаят от иновации и иновативни хора, за да са конкурентоспособни, а младите хора имат нужда от иновативна среда, подкрепяща структура и услуги, за да генерират и развиват своите иновативни идеи. 60% от българските и 90% от македонските завършващи средно образование отиват в университети, но малцина се връщат поради липсата на реализация. Един добър пример е НПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев, насърчаваща учениците да мислят предприемачески чрез "Учебно-тренировъчни фирми " и състезание за иновативни идеи на Джуниър Ачивмънт. БИ-ГД като член на жури на състезанието вижда потенциала на идеите, но те се нуждаят от подкрепа, за да се превърнат в бизнес. Потенциалът на младежите може да се използва.

Много млади безработни и хора в неравностойно положение (сираци, малцинства или от бедни семейства) са в риск от социално изключване. По статистика на местните бюра по труда за 2012 има тенденция на нарастване на младежката безработица с 25% - всеки 4 от безработните в България и всеки втори в Македония е млад човек. Достъпът до ИКТ и умения в тази област ще дадат по-добър шанс за намиране на работа или да започнат бизнес.

Проектът е насочен към идентифицираната слабост - липса на иновации в малки и средни предприятия и в образованието в региона и използва потенциала на иновативни млади хора чрез изграждане на съвместна българо-македонска структура Иновационен младежки център и предоставяне на услуги за подкрепа на генериране на иновативни идеи и развиването им в бизнес.

Центърът осигурява :

 • достъп до ИКТ и технологии за безработни и в неравностойно положение младежи чрез обучения и информация, за да подобрят знанията и уменията си за увеличаване на шанса да си намерят работа.
 • иновативни среда и услуги за млади хора , за да генерират и развиват свои идеи чрез семинари и обучения за иновативно генериране на идеи; работа в екип; трансфер на знания и споделяне на опит в областта на иновациите, трансграничен Иновативен лагер, менторство и мрежи за иновации, сътрудничество с МСП.

Целеви групи:

 • Студенти от трансграничния регион, интересуващи се от иновации и нови технологии. В област Благоевград има два университета, но студенти от регион Гоце Делчев учат не само в тях, а и в университети в София, Пловдив, Варна. В Гевгелия има Факултет по туризъм и бизнес логистика.
 • Ученици от последните класове на средните училища. В регион Гоце Делчев има 5 гимназии и 2 професионални гимназии. В регион Гевгелия има 2 средни училища.
 • Безработни младежи и млади хора в неравностойно положение (малцинства, младежи в риск от социално изключване, самотни майки и др.) , които искат да получат и/или подобрят компетентността и уменията си по информационни и комуникационни технологии ИКТ. В Бюро по труда Гоце Делчев са регистрирани 770 безработни младежи през 2012 г., докато в района на Гевгелия са 990 души. Малка част от тях са с подходящи умения по ИКТ
 • Млади предприемачи от трансграничния регион, които искат да развият и приложат иновации в бизнеса си
 • Младежи заети в предприятия, ориентирани към иновации

Основни дейности:

 1. Избор на младежи, участници в проекта
  • 20 български и 20 македонски младежи с интерес към иновации и мотивирани да участват в обучения, инициативи и екипи по генериране и разработване на идеи.
  • 20 български и 20 македонски младежи в неравностойно положение
 2. Създаване на съвместен българо-македонски Младежки Иновационен Център
  • оборудване на центъра - компютри и оборудване за видоеконферентна връзка и консултиране
 3. ИКТ Обучения
 4. Всеки от партньорите организира:

  • 2 обучения за 20 младежи в неравностойно положение (2 групи по 10 човека)
  • ИКТ обучение за напреднали младежи, според идентифицираните нужди (например уеб дизайн)
 5. Иновативни обучения
  • 3–дневен иновативен уъркшоп в Гевгелия за 20 български и 20 македонски младежи, който включва теми като креативност, генериране на идеи, иновации и иновативни процеси. Ще се формират 8 екипа за генериране и идентифициране на идеи.
  • Онлайн срещи на екипите за обсъждане на идеите
 6. Трансграничен иновативен лагер в Гоце Делчев
 7. 4–дневен иновативен лагер за 20 български и 20 македонски младежи, включително създадените екипи, които заедно с обучители и ментори да развият идеите си.

  Панели: Иновативно предприемачество, Социално предприемачество, Европейски мрежи в подкрепа на иновации, Европейско финансиране на иновации и други теми идентифицирани от предишни дейности (например Иновации в туризма, образованието и т.н.)

  В последния ден от лагера екипите ще представят разработените идеи за бизнес пред жури. Мениджъри на предприятия и потенциални инвеститори също ще бъдат поканени да представят какви иновации и решения търсят.

 8. Менторство и работа в мрежа в трансграничния регион
 9. Екипите ще продължат да работят с ментори за доразвиване на бизнес идеите си

 10. Заключителна конференция
 11. Публичност и информация
 12. Резултати:

  • Съвместен българо-македонски младежки иновационен център
  • Обучени 40 младежи в неравностойно положение и безработни за работа с ИКТ
  • Обучени 40 младежи по ИКТ
  • Разработени 8 бизнес плана от екипите за иновации
  • Изграждане на капацитет, работа в мрежа и съвместни събития за български и македонски представители в сферата на иновациите
  • Повишен капацитет на партньорските екипи за предоставяне на иновативни услуги
  • Промоционни материали за популяризиране на иновативните идеи на младежите
  • Стимулиране на трансграничното сътрудничество и развитие на местния капацитет чрез работа в мрежа и провеждане на съвместни събития с участие на 120 лица – обучения, семинари, конференции
  • Създаден уеб портал

 

 

 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2013©