line decor

| книга за мнения |

събития |

| БГ |

EN |

line decor
 
european flag  
bulgarian flag

Проектът се съфинансира от
Програма ФАР Добросъседство България – Македония

 

Проект " Трансграничен регион
Гоце Делчев – Струмица –
културна мозайка в Нова Европа"

Проектът цели да стимулира устойчива туристическа индустрия в трансграничния регион Гоце Делчев - Струмица чрез промоция и ефективно използване на богатото културно наследство и човешките ресурси.

Специфични цели:
1. Да насърчи ефективното  и устойчиво използване  на съхранената природа  и богатото историческо и културно наследство на регион Гоце Делчев и Струмица  чрез интензивен културен обмен
2. Да стимулира трасграничното сътрудничество и развитие на местния капацитет и изграждане на мрежа с представители на  публичния, частен и неправителствен сектор от двете страни на границата за развитие на еко и културни туристически продукти и промоция на регион Гоце Делчев – Струмица като атрактивно място за културен туризъм и отдих
3. Да развива местния капацитет за ефективно използване на европейските фондове и програмите от двете страни на границата.
Проектът цели да подобри социалното положение на населението в региона, като внедри общ трансграничен туристически продукт с ефективен маркетинг, стимулира
предприемачеството и повишава знанията и уменията,  работи за устойчиво развитие заедно с местните общности.
Участници в проекта:
Местни представители на туристическия сектор - собственици и мениджъри на малки семейни хотели и квартири, ресторанти, занаятчии, фолклорни изпълнители и музиканти, интересни личности, които познават природните феномени, преданията и легендите, историческите и културни забележителности, местни общински представители, отговорни за развитието на културното наследство в региона, туристически и браншови организации в региона, читалища, фолклорни групи и местните медии.

Основни дейности при изпълнение на проекта:
1. Развитие на местния капацитет в регион Гоце Делчев и Струмица:

Семинари:
- “Как да идентифицираме туристически атракции, да разработим туристически продукти и как да ги представим по най-добрия начин”
-
“Как да се възползваме от структурните фондове на ЕС и инициативите на общността”

2. Създаване на местни инициативни групи в регион Струмица
3. Изграждане и развитие на трансграничен капацитет:
3.1. трансгранични срещи и форуми
4. Разработване на общи туристически маршрути в културна мозайка
5. Маркетинг на продуктите и промоция
6.Организиране на Трансграничен фестивал на народните обичаи и традиции

 

 

2005 Neighborhoad Programme
Bulgaria - Republic of Macedonia
Joint Small Projects Fund
Reference: 2005/017-456.02/
Grants-05MAC02/02/001

Партньори по проекта са:
Бизнес инкубатор – Гоце Делчев,
център за подпомагане  на
  предприемачествотo
гр. Гоце Делчев 2900, ул. “Скопие” 4
тел. + 359 751 60404
тел./факс + 359 751 60403

Фондация за развитие на малки и средни предприятия Струмица

гр. Струмица , ул. “Октомври” 11
тел. + 38 934 349320
тел./факс+ 38 934 349320

e-mail: rcsr@mt.net.mk


               
                

        

 


 
 
 
©2008,
Бизнес инкубатор
- Гоце Делчев