Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

  

 

 

 

Към новата версия на сайта www.bi-gd.org


::проект за умения в модата ::


  ETCP  
Greece
EU
Bulgaria

Проект Интегрирана програма за повишаване уменията на човешките ресурси в модните индустрии и подкрепа мобилността на заетите в трансграничния регион”  с акроним Умения в модата - Skills in Fashion, European Territorial Cooperation BG – GR 2007-2013

 

Продължителност:
февруари 2012- януари 2014

Цел: Разработване на система за повишаване  и сертифициране на качеството на човешките ресурси и съдействие за мобилността на заетите в трансграничния регион  чрез пилотни  дейности и практики на електронно обучение
Подцели:

 1. Изграждане на българо-гръцко трансгранично партньорство за
 • оценка и трансфер на знания  за общи методологии и добри европейски практики в специализацията на човешките ресурси и мобилизация на заетите с фокус трансгранично и международно сътрудничество
 • идентифициране на нуждите и сертифициране на квалификациите на специфични целеви групи:  средно и висше ниво мениджъри, експерти и фирми от модната индустрия

разработване на подходящи механизми и структури, предлагащи услуги като менторство, консултиране и професионално ориентиране

 1. Изграждане на електронни база данни/портал/ търсачка/ информационен център за търсене и предлагане на работни места, който ще има връзка и към Европейските портали ACTE, EURES, EUROPASS
 2. Изграждане на мрежа от  Центрове за подкрепа – Helpdesks за услуги за фирмите и заети
 3. Пилотно прилагане на иновативни действия и практики за повишаване на уменията в този сектор
 4. Консултиране за разширяване на професионалните възможности за човешкия капитал
 5. Организиране на семинари за обучители за идентифициране на нуждите и квалификациите и сертифицираща система за уменията
 6. Съдействие на кадрите от модната индустрия за мобилност на трудовия пазар в трансграничния регион чрез процедури срещане на търсене-предлагане ( като Ден на кариерата, е-партнериат)
 7. Промоция на трансграничното сътрудничество

  Партньорство:
  Гръцка асоциация на модните индустрии – Водещ партньор

  Асоциация на младите предприемачи и учени от Драма - Партньор 2

  Търговско –промишлена палата Ксанти Партньор 3

  Център за професионално обучение KEK ENDYSI Партньор 4

  НПО Gnosi Anaptixiaki Партньор 5

  Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството Партньор 6

  МАИР Разлог Партньор 7
  Американски университет в България  Партньор 8

Основни дейности:
Работен пакет РП 3  Проучвания и анализи

  3.1  Ситуационен анализ на сектора и типология на бизнес моделите

  3.2 Проучване на нуждите на човешките ресурси и профили на длъжностите

  3.3 Секторна квалификационна сертицифираща система

  3.4 Анализ на компетенциите и пречките пред мобилността на заетите

Резултати: 4 проучвания: 1 - Ситуационен анализ на сектора и типология на бизнес моделите 2- проучване за съответствието на нуждите на модните индустрии от човешки ресурси с квалификациите  и SWOT анализ на структурата на професионалното обучение в региона, 3 – проучване за създаване на сертифицираща система за уменията в сектора, 4-категоризация на специализациите в модните индустрии и анализ на компетенциите и пречките пред мобилността на заетите  

РП 4 Подкрепящи механизми и структури

4.1  Изграждане на мрежа от Help Desks на човешките ресурси

4.2 Разработване на програма на услугите в Help Desks

4.3 Насоки за прилагане на услугите  в Helpdesk

4.4 Проектен портал/Електронна база данни/ Инфо-център/ Matchmaking механизъм

Резултати:

 • изграждане на  help desks от партньорите: ВП ,P1,P6,P7
 • програма на услугите
 • Насоки за прилагане на услугите  в Helpdesk
 • Електронен портал и база данни

РП 5 Пилотно прилагане и електронно обучение

5.1  Пилотни услуги на Helpdesks

5.2 Обучителни материали

5.3 Механизъм за електронно обучение

 5.4 Дистанционен семинар

РП 6  Дни на кариерното развитие и срещи B2B 
Резултати:

 • 4 дни на кариерното развитие и отчети
 • Създадени Партнериат и електронен партнериат

Роля на Бизнес инкубатор-Гоце Делчев като партньор PP6 в проекта:

 • Отговорен за организиране на уъркшоп и Ден на кариерата
 • Принос в проучванията: събиране и анализиране на информация  и знание  
 • Участие в пилотните дейности и предоставяне на услуги  -менторство, професионално ориентиране, консултиране
 • Изграждане на Helpdesk  за човешките ресурси
 • Промоция

 

 

 

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2012©