Архив Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
новини
услуги
обучение
лизингова схема
проекти
фирми наематели
проект JOBS
регион Гоце Делчев
сродни организации
екипа
за контакти

 


 

 

 

 


:: Програма за развитие на селските райони::


Към новата версия на сайта www.bi-gd.org

Какво е основното, което трябва да знаем за прилагането на подхода Лидер
в община Гоце Делчев:

 • Какво предствлява подхода Лидер и как ще се прилага в България
 • какви са целите, структурата, задачите и отговорностите на МИГ
 • какво представлява и какво включва стратегията за местно развитие

 I. Лидер е новаторски подход в политиката на ЕС за развитие на селските райони. “ЛИДЕР” е абревиатура от френски език и означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”.
Основната цел на подхода ЛИДЕР е да се посочи “как” да се действа за развитието на селските райони, а не “какво” трябва да се направи.
ЛИДЕР подходът е механизъм, чрез който местните общности могат да мобилизират своите ресурси, да създадат взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия, да  изградят социален капитал и устойчиви партньорства за подобряване качеството на живот и разнообразяване възможностите за заетост в селските общини.
Подходът ЛИДЕР ще се прилага на териториален принцип за изпълнение на стратегии за местно развитие в селските райони на страната. Единствено в България и Румъния има подготвителен етап на подхода Лидер и същинско прилагане на подхода. Целта е да бъде създаден необходимият местен капацитет за прилагането на ЛИДЕР и след това започва същинското прилагане на подхода. В момента се осъществява подготвителния етап.
Партнорство между общинска администрация Гоце Делчев, Бизнес инкубатор - Гоце Делчев и Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев осъществява проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за   потенциални местни инициативни групи в селските райони”, който подпомага процеса по изграждане на необходимия местен капацитет, формиране на партньорство, изграждане на местна инициативна група и и разработване на стратегия за местно развитие.

II. Местна инициативна група МИГ – партньорство на представители на публичния, частния и неправителствен сектор. Може да включва всички заинтересовани страни: активни представители на местната власт - общински администрации, кметове на населени места, частен бизнес и земеделски производители, читалища и неправителствени организации.

Изисквания, на които трябва да отговаря МИГ, за да кандидатства за одобрение и да получи финансиране:

1. По отношение на структурата:

 • Да е публично - частно партньорство с представители на местна власт, бизнес, неправителствен сектор
 • Задължително участва местна власт
 • Представителите на местната власт не могат да надхвърлят 49% от представителите на ниво вземане на решения – управителен съвет
 • Членовете на Управителният съвет на МИГ трябва да са адресно регистрирани и живеят или работят на територията, на която действа МИГ-а
 • Да се регистрира по закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение или фондация в обществена полза със седалище на територията на действие на групата

2. По отношение на процеса за създаване на местна инициативна група:

 • Осигурена е публичност и прозрачност на подготовката и изграждането на групата
 • Осигурен е достъп до информация на всички заинтересовани лица

Това на практика означава: използване на всякакви канали за разпространение на информация чрез местните медии и обяви, покани, използване на сайтове за всички предвидени срещи, дискусии, информационни и обучителни семинари за всички етапи по подготовката и създаването на местна инициативна група. Целта е да има равен достъп на всеки, който е заинтересован да участва и максимална информираност на местното население.

3. По отношение на отговорностите на МИГ:

 • МИГ предлага и носи пълната отговорност за прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие
 • МИГ администрира изцяло прилагането на стратегията и носи отговорност за избора на предложения за проекти и тяхното договаряне
 • информира и подпомага потенциалните кандидати ;
 • проверява за административно съответствие и допустимост подадените проектни предложения;
 • прави техническа оценка и класиране на проектните предложения (по критерии, установени в одобрената стратегия);
 • прави предварителен избор на проекти за финансиране по стратегията;
 • организира заседания на Комисия за избор на проекти към МИГ
 • мониторира изпълнението на проекти
 • отчита изпълнението на стратегията

4. По отношение на капацитета:
МИГ трябва да покаже определения минимален капацитет за прилагане на стратегията и способност за администриране на публични средства:

 • 4 души компетентен персонал,
 • осигурен офис,
 • оборудване

Какво се оценява, за да бъде одобрена МИГ и получи финансиране по ЛИДЕР:

 1. Разработената стратегия за местно развитие
 2. Самата МИГ
 3. Екипът на МИГ

III. Стратегия за местно икономическо развитие
Какво включва:

 1. Описание на МИГ-местната инициативна група
  • Територията, която включва, площ; населени места, население, гъстота на населението
  • Процес на създаване на МИГ
  • Организационна структура на МИГ – учредяване, кои участват в нея, членове на управителсния съвет, екип, технически ресурси
 2. Процеса на разработване на стратегията-методология и подход
  • подходи и конкретни стъпки,
  • Списък на партньорите и ролята им в разработването на стратегията
  • Консултанти и експерти
 3. Описание на ситуацията
  • Събиране и анализ на данни-социални, икономически, природни, културни, инфраструктурни, човешки ресурси и т.н.
  • Анализ на социално икономическата ситуация ( тенденции за последните 10 години)
  • Анализ на силните и слабите страни, възможности и заплахи
 4. Цели на стратегията
  • Основни цели
  • Приоритети
  • Допълняемост с цели в други документи
 5. Избрани мерки
  • Обосновка на избраните мерки и връзката им с целите и приоритетите
  • Процедури за изпълнение на стратегията (начин на кандидатстване, подготовка и избор на проектите, изпълнение и наблюдение на проектите)
  • Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията
 6. Финансов план
  • Общ бюджет на стратегията: мерки по Ос1, Ос2, Ос3 и регламент 1698/2005
  • Мярка 4.2.1. по ОС 4 – сътрудничество
  • Мярка 4.3.1. Административни разходи, придобиване на уменияи оживяване на територията.
  • Времеви график
 7. Мониторинг и оценка
  • Органи и план за наблюдение и оценка
  • Система от индикатори за наблюдение
  • Процедура за финансова актуализация
 8. Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС
  • Равнопоставеност, защита на околната среда
  • Заетост, конкуренция
  • Разграничение и допълняемост с други програми по структурните фондове

Този подготвителен етап трябва да гарантира достъп до информация и равни възможности за всички заинтересовани страни да се включат в процеса на изграждане на МИГ и разработване на стратегия за местно развитие

Какви ще са ползите за населението?
Ако местната инициативна група и стратегията бъдат одобрени от Министъра на земеделието и храните:

 1. Могат да се финансират  местни проекти в изпълнение на стратегията. Бюджетът на стратегията, финансиран по Лидер е минимум 1 милион евро и максимум 2 милиона евро ( с възможност до 2,5 милиона евро при ефективна реализация).
 2. Местната общност чрез стратегията си и представителите си в МИГ решава по кои мерки, за какви проекти, кои бенефициенти и за какви резултати да се използват средствата, предназначени за развитие на селските райони.

Т.е. разпределението и ефективното използване на средствата е на местно ниво и от местните хора. Местните хора развиват капацитета си и допринасят за социално-икономическото си развитие и подобряване качеството на живот. Те носят отговорността за правилното изразходване на средствата и постигането на заложени резултати.

Повече информация може да се получи от партньорите по проекта, издадената брошура за прилагане на подхода Лидер и на страницата на Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg

 

 

 

І Нагоре І
   
   
designed by: BIGD web master 2000 - 2009©