Презентационни и комуникационни умения

Уважаеми представители на непрвителствения сектор и читалища
от гоцеделчевския регион,

Каним ви на обучение “ Презентационни и комуникационни умения на неправителствени организации”  на 19-20.02. 2009 г. в Гоце Делчев, Бизнес инкубатор – Гоце Делчев.
Обучението включва основните модули: 
Разработване на успешни презентации и представяне на неправителствена организация
Водещи комуникационни умения
Медийна стратегия и взаимоотношение с медиите. PR дейности на НПО
Методиката включва: кратки, конкретни и структурирани презентации, интерактивни модули и обмен на опит, работа в групи, дискусии, решаване на практически задачи, директно прилагане на наученото на практика. Обучители: с богат опит в неправителствения сектор.
Предварителната програма е приложена. Ще е интересно и полезно.

Обучението е важна част от цял учебен цикъл, който последователно изгражда местния капацитет на неправителствения сектор. Включва практически обучения по мениджмънт и маркетинг на НПО, стратегия за развитие на НПО, изграждане на партньорства и работа в мрежа, добри европейски практики и успешни партньорства за социално-икономическо развитие, разработване на партньорски предложения и стратегии по конкретни приоритети на общини, бизнес асоциации и НПО. В процеса на изпълнение на проекта за повишаване на капацитета са предвидени и конкретни консултации и работа с НПО на български и чуждестранни експерти.
Целта е  изграждане на ефективно работещо партньорство между структурите на гражданското общество: НПО и читалищата от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча и общинските администрации в регион Гоце Делчев за постигане на устойчиво икономическо развитие и заетост.  Реализира се по проект “Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” по Оперативна програма Административен капацитет, подприоритет 2.3. Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество.
            Водеща организация: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството  и Партньор: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев
Моля да потвърдите участие до 15 ч. на 18.02.09 на тел. (0751) 60404 или e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Координатори: Снежана  Джугданова; Емилия Кастаманова за община Сатовча и
Димитър Христов за общини Хаджидимово и Гърмен
С уважение:
Росица Джамбазова
Директор, Бизнес инкубатор-Гоце Делчев