Софтуер - дарение за НПО от ТехСуп България

Програма ТехСуп България (www.techsoup-bulgaria.org) подпомага неправителствени организации като предоставя безвъзмездно софтуер срещу много ниска административна такса, като по този начин помага използването по най-добрия начин на информационните и комуникационни технологии. Дарението на технологични продукти дава възможност на НПО да пренасочат средства от и без това малките си бюджети към други програмни дейности.

Read more: Софтуер - дарение за НПО от ТехСуп България

Възможности за финансиране през 2010 година

Какви възможности за финансиране ще има през 2010 година за партньорските идеи, стратегии и проекти, разработвани от представители на неправителствени организации, читалища, бизнес и общински администрации в резултат на проект “Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” по ОПАК съгласно индикативните програми на оперативните програми:

Read more: Възможности за финансиране през 2010 година

Трансгранично сътрудничество България - Бивша югославска република Македония

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Нови възможности по ОП Развитие на човешките ресурси

Стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Read more: Нови възможности по ОП Развитие на човешките ресурси