Конкурс за бизнес идея

По повод 15 –годишнината си Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството с цел стимулиране на предприемачество в полза на общността ще инвестира 1000 ( хиляда) лв в реализиране на бизнес идея с положително въздействие в полза на общността в регион Гоце Делчев.

 

Кой може да участва: Кандидатите да са от регион Гоце Делчев: читалища, неправителствени организации в обществена полза, млади предприемачи до 29 г., учебно-производствени фирми, ученически парламенти, неформални младежки групи, които могат да докажат своя ефективна дейност в полза на общността, трансграничните екипи по проект “Младежки Иновационен център”.

 

Как се кандидатства:

1. Опишете кратко, точно, ясно съвсем конкретно на една страница ( шрифт не по-малък от 11):

 • каква е бизнес идеята,

 • как ще се реализира,

 • кой ще я реализира, какви са най-важните качества на екипа

 • какви резултати ще има

 • каква ще е ползата в гоцеделчевския регион,

 • кои са конкретните ползватели

 • как ще генерира приходи и продължи развитието на идеята

 • в какъв срок ще действа

 • кое е иновативното

  2. Направете кратък бизнес план на не повече от една страница

 • какви разходи и кога ще направите
 • какви приходи и кога очаквате
 • за какво точно ще се използва инвестицията от 1000 лв.
 • ще използвате ли други средства и/или доброволен труд, от къде и какъв

 

Срок за кандидатстване: 17 ч. на 1.10.2014

 

Място и начин на кандидатстване: в офиса на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството на ул. “Царица Йоанна” 12 лично или с куриер, или по пощата на адрес Гоце Делчев 2900, ул Скопие 4, п.к. 42; в запечатан плик с надписани подател и получател, за Бизнес идея с положително въздействие в полза на общността в регион Гоце Делчев.

 

Оценяване на бизнес идеята:

Допустимост: бизнес идеята трябва да е в съответствие с българското законодателство, да не застрашава живота и здравето на общността, хазарт и залагания са недопустими. Кандидатите и идеята отговарят на посочените по-горе условия.

 • реалистичност и приложимост на идеята – 0 до 10 т.
 • качества и умения на екипа, който ще реализира идеята – 0 до 20 т.
 • Социално –икономическо положително въздействие ( положителни социални и икономически резултати и качество в общността ) - 0 до 10 т
 • устойчивост ( продължителност във времето и ненавреждане на околната среда) 0 до 10 т.
 • реалистичност на бюджета (разходи и приходи) - 0 до 10 т.
 • иновативност (нова необходима услуга или продукт в региона, нов ефективен подход, който води до конкретни положителни резултати резултати) - 0 до 10 т.

 

Класирането се извършва по низходящ ред. Идеята трябва да събере минимум 50 точки, за да има шанс за финансиране. Най-добре класиралите се 5 идеи ще бъдат поканени на интервю, където всеки екип ще има 3 минути да представи идеята си пред жури и 5 минути за отговор на въпроси. Журито ще определи идеята, което ще спечели обявените 1000 лв, за реализация й. Резултатите ще бъдат обявени до 31.10.2014 г.