Полезни връзки

http://www.opac.government.bg Оперативна програма "Административен капацитет"
www.eufunds.bg Структурни фондове на ЕС
www.ec.europa.eu Европейска комисия
www.evropa.bg Европейска комисия. Европейският съюз в България
www.mdaar.government.bg Министерство на държавната администрация и административната реформа
www.identity.egov.bg Портал за институционална идентичност на българската държавна администрация
www.quality.government.bg Информационна страница по качеството