Проведено бе обучение на тема „Разработване на партньорски стратегии/проекти по приоритетите на общините и региона. Финансиране”

 

DSC00008

Първото обучение на тема Разработване на партньорски стратегии/проекти по приоритетите на общините и региона. Финансиранебеше проведено от 2 до 4 юни 2009 г. в община Хаджидимово с 29 участници. На второто обучение - в община Гоце Делчев от 4 до 6 юни 2009 г. присъстваха 36 човека, в община Сатовча от 8 до 10 юни 2009 г. бяха 30 участници и в община Гърмен от 11 до 13 юни 2009 г. се включиха 29 души. Обучителите бяха експертите Крис Харис, Йоланда Велкова.

 

Цели на обучението бяха:

 • да представи ключови европейски принципи за успешни стратегии и проекти;
 • да представи приоритетите и потенциала за развитие на всяка община от участниците;
 • да запознае участниците с принципите на разработване на партньорски стратегии: формулиране, анализ и обосновка на идеята, вкл. анализ на заинтересованите страни и оценка на алтернативите;

 

 • да представи пред участниците етапите при разработване и управление на изпълнението на партньорската стратегия и необходимите ключови умения за това;
 • да запознае участниците със структурата и основните елементи на стратегията/проекта;
 • да представи основните принципи на управление, мониторинг и контрол;
 • да запознае участниците с разработването на план-график на изпълнението;
 • да представи изискванията и ограниченията при разработване на бюджет за изпълнение на стратегията/проекта;
 •  да запознае участниците с начините за осигуряване и доказване на устойчивост на резултатите от изпълнението на стратегията/проекта;
 • да представи актуални възможности за финансиране на идентифицираните идеи за стратегии/партньорски проекти: Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и др.;
 •  да осигури пряка консултантска помощ за разработването на идеите за стратегии/партньорски проекти с отчитане на опита на Шотландия и на конкретните изисквания на Европейската комисия.
DSC00036
DSC00010
DSC00032
DSC0004
DSC00012

Присъстващите бяха запознати с основните европейски изисквания за осъществяване на успешни стратегии/проекти и етапите при формулиране на идеите и основни ключови принципи на успешно управление на стратегия и партньорски проект. След това бяха представени необходимостта от задълбочена обосновка и начините за нейното излагане, с цел да бъде подпомогнат процесът на „изказване” и обединяване около идеи за стратегии/проекти, предназначени за решаване на важни и актуални проблеми на общността, с което да се допринесе за нейното развитие.

 

 

 

По-нататък участниците бяха запознати с основните елементи на стратегията и как да се реализира партньорския проект. Крис Харис запозна участниците с процеса на съставяне на партньорството, важността на споразумението между участващите организации и начините за осъществяване на добро управление, а Йоланда Велкова – с необходимостта от солидна обосновка на идеята и етапите за нейното изработване.

На следващия ден участниците се запознаха със системата за мониторинг и контрол. Участниците в семинарите във всяка от общините сформираха групи, обединени около проектна идея. Групите започнаха работа по детайлите на партньорските стратегии – формулиране на дейности и конкретни резултати/продукти от изпълнението на дейностите. Към участниците бяха отправени препоръки да търсят не само ефекта от осъществяването на стратегиите на местно равнище, а да се търси регионален ефект, както и екологичен и икономически ефект. На участниците в обучението беше предоставена изчерпателна информация за възможности за финансиране на партньорските им стратегии/проекти и бяха запознати със спецификата при разработване на необходимата документация.

От четирите семинара групите излязоха със следните проекти/стратегии:

 • Ремонт и саниране на сградата на читалището в гр. Хаджидимово
 • Традиции и съвременност за съхраняване на културното наследство и осмисляне на свободното време
 • Здрав дух, здраво тяло – за ремонт на съществуващата и изграждане на нова спортна база в гр. Хаджидимово
 • Почистване и поддържане на коритото на река Места
 • Създаване на потенциал за развитие на устойчив туризъм в селата от региона чрез запазване и използване на културното наследство.
 • „Детска фантазия” – изграждане на общодостъпен увеселителен парк с различни атракции, предлагащ възможности за и стимулиращ общи занимания и игри на деца и родители
 • Подобряване качеството на услугите, предоставяни от проектантските организации от регионалната Камара на инженерите.
 • Предоставяне на качествени услуги в туризма в община Сатовча
 • Развитие на туризма в община Гърмен и създаването на туристическа атракция „Лабиринт”
 • Създаване на мобилен общински център за работа с деца и родители

 Активността на участниците от четирите общини бе различна. В община Сатовча трябва да се работи още много и систематично, за да повярват хората, че и те самите могат да направят конкретни неща и да постигнат положителни резултати с ефект върху местното развитие. Основен проблем при разработването на партньорските стратегии/проекти е липсата на собствени средства на организациите, но ползата от събирането на представители на различни институции и организации заедно, за да работят по общи идеи с очевидна полза за цялата общност за в бъдеще е огромна.