Проведен бе семинар “Развитие на партньорства”

Алистър Самърс - британски експерт води семинара

На 16 и 17.07.2009 г. се проведе обобщителния семинар по проект „Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” на тема Развитие на партньорства”. Целите на семинара бяха:

Обобщаване и оценка развитието на партньорските предложения и резултати по общини, които са разработени в рамките на този проект.

Да се изясни и обсъди създаването на Консултативните съвети в регион Гоце Делчев като ефективен механизъм за действено партньорство

Актуализация на работния план на партньорската мрежа

Семинарът бе обобщителен, за да представи конкретните резултати от работата в партньорство по общини на предишните етапи по проекта и да се продължи успешната работа в партньорска мрежа. Представиха се следните партньорски проектни предложения:

 

 

От семинара
Презентация на проект
Представяне на проект

Община Хаджидимово

Традиции и съвременност  с. Копривлен – лидер на групата Емилия Безева, подкрепяна от представителите на читалището  в гр. Хаджидимово

Здрав дух в здраво тяло – гр. Хаджидимово – Йорданка Ламбина

Почистване и поддържане на река Места гр. Хаджидимово – представител на групата Трендафилка Жингова

Община Гоце Делчев

Общински семеен център “Детска фантазия” гр. Гоце Делчев – Валентин Атанасов и Мариана Костадинова

Лаборатории за читалищни дейности - Народно читалище “Изгрев” село Баничан и Народно читалище “Христо Ботев” село Мосомище – Румяна Джибова и Петранка

Шарената къща   за регион Гоце Делчев – Момера Здравкова и Васил Чилев

Община Гърмен

Мобилен център “Училище за живота” - село Рибново – лидер на групата Янка Топалова

Създаване на туристическа атракция “Лабиринт” сензитивен театър – село Гърмен – лидер на групата Бойка Пашкулева

Община Сатовча

Сатовица – фестивална седмица село Сатовча – лидер на групата Катерина Коджаманова, подкрепяна от представителите на групата от читалищата в с. Плетена и  с. Вълкосел

 

Основни елементи от представянето:

ясна визия, тъй като проекти, на които им липсва визия се провалят. Визията дава целта, страстта, мотивацията и посоката. Всеки един презентатор имаше визия и демонстрираха убеденост и страст при представянето.

Презентаторите представиха и защитиха концепциите си, не само за собствените им общини, но от гледна точка за целия регион по направленията:

 • Семейство
 • Здраве
 • Околна среда
 • Икономика
 • Образование

Презентациите включваха цели, кратка обосновка, основни дейности, очаквани резултати и въздействие в общността и региона, кои са основните патньори и как си взаимодействат

Много атрактивни бяха презентациите на Детска фантазия и с прекрасна Power point визуализация и партньорската мрежа като истинска Шарена къща

Постигна се съгласие между вече сформираните партньорства, че могат да работят не само по между си, но към тях могат да се присъединят всички заинтересовани страни от целия регион – НПО, публичен и частен сектор, като партньори. Това бе ясно демонстрирано по време на всички представяния на проектните предложения. Една от партньорските идеи може да допълни и доразвие част от дейностите на друга идея.

На семинарът присъстваха заместник-кмета на община Гоце Делчев – Мустафа Велиша и заместник-председателя на Общински съвет – гр. Хаджидимово Димитър Милушев. Те взеха активно участие, проявиха интерес към представените концепции и желание да помогнат за реализацията.

 

Работните групи споделиха как са работели по време на цялостния процес за изграждане на местния капацитет и партньорство като най-ценното за тях освен практическите нови знания и умения е промяна на мисленето – осъзнаването, че работата в партньорство обогатява и спомага за реализиране на по-мащабни цели и постигане на по-осезаеми резултати.

Всички участници споделиха, че работата в партньорската мрежа им дава увереност, че могат да реализират и собствените си и общите цели.

В тази сесия на семинара се включиха и останалите британски експерти за максимално използване на уменията и опита им. Някои от партньорските предложения получиха допълнително развитие.

 

Консултативни съвети

Предложената структура се основава на модели за работещи партньорства на местно ниво - Шотландски общини и Европейско партньорство – Източна Шотландия (ЕПИШ) – на регионално и национално ниво. Включва представителство на публичния, бизнес, неправителствен, образованиеи научно-изследователски и др. Целта е да създаде ефективни механизми, за да помогне на региона максимално да се възползва от европейските и други инвестиции по оптимален и политически ефективен начин, като концентрира ресурси и човешки и финансови. С цел да се привлекат такива инвестиции е необходимо да се създадат работещи партньорства в регион Гоце Делчев, които могат да взаимодействат помежду си, и са заинтересовани да спазват поетите ангажименти, гарантират прозрачност и имат необходимо влияние. Направена бе презентация с фокус върху ключовите аспекти на Консултативните съвети:

 • Цел
 • Приоритети
 • Основни принципи
 • Устройство
 • Статут
 • Структура

Участниците разбраха как ще функционира борда на Консултативния съвет чрез схемата за оценка на проектни предложения в приоритетни области.

Актуализиране на плана за действие на мрежата:

 • Участниците изразиха убедеността си, че партньорската мрежа е реална и действаща. Доказателство за това е участието на повечето от партньорите в организирането и провеждането на регионалния фестивал Еньовден в с. Делчево. 
 • Продължава работата по актуализиране на партньорските стратегии и проектни предложения.
 • Партньорите от мрежата ще участват активно в Консултативните съвети и ще представят пред тях общата си визия за развитие на региона, разработените партньорски предложения и проектни предложения и ще търсят подкрепа за реализацията им.
 • Ще продължат да обменят идеи и опит помежду си.