Проект Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев

Проект № 08-23-108-C/28.08.2008 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Водещ партньор: Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството bigdlogo
Партньор: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев aegdr

Резюме на проекта

Обща цел: Изграждане на ефективно партньорство между структурите на гражданското общество и общинските администрации в регион Гоце Делчев за постигане на устойчиво икономическо развитие и заетост

Специфични цели:

 1. Повишаване капацитета на 25 НПО и читалища от регион Гоце Делчев за работа в динамичните условия на ЕС
 2. Изграждане на партньорство между 25 НПО за взаимодействие с местните администрации на 4 общини от гоцеделчевския регион и област Благоевград
 3. Активно включване на местните НПО в развитието и управлението на 4 общини от гоцеделчевския регион чрез разработване на местни политики и механизми на планиране, управление и мониторинг
 4. Постигане на по-високи стандарти в работата и сътрудничеството на местните НПО чрез усвояване на добри европейски практики, трансфер на знания и споделяне на опит


Целева група: 25 неправителствени организации в гоцеделчевския регион с над 680 членове общо, 4 общински администрации, 3 представители на областна администрация Благоевград

Очаквани резултати:

 • Повишен организационен капацитет на 25 НПО от региона: маркетинг, мениджмънт, стратегии за развитие, комуникации и презентационни умения, езикови и компютърни компетенции
 • 12 разработени стратегии за организационно развитие на НПО
 • Повишени компетенции и знания на 120 представители на местните НПО за разработване и управление на партньорски стратегии, добри европейски практики
 • Повишен капацитет и постигнати по-високи стандарти на работа в 25 местни НПО за реално включване в управлението и диалог с общините и ефективно усвояване на средства от фондове на ЕС в съответствие с приоритетите на общността
 • Изградени структури за разработване на политики и механизми за ефективно включване на НПО в подкрепа на Общ. администрации - партньорска мрежа и 4 общински консултативни съвета. Разработени планове за действие
 • Проучване и Анализ на проблемите, приоритетите и потенциала за развитие на 4 общини и региона и роля на НПО
 • Изработване на обща визия за социално-икономическо развитие на 4 общини и регион Гоце Делчев и НПО ролята
 • Разработени 8 партньорски стратегии на неправителствения сектор в региона
 • Усвоени и разпространени добри европейски практики сред 120 представители на НПО и сред общността
 • Широка осведоменост на поне 35% от населението чрез уеб портал, инфо дни, кръгли маси, публикации, наръчник с добри български и европейски практики